Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ứng dụng phần mềm

Hãy đánh dấu thông tin ứng dụng phần mềm trong phần nội dung của trang web để thông tin chi tiết về ứng dụng của bạn xuất hiện một cách nổi bật hơn trong kết quả tìm kiếm trên Google.

Kết quả nhiều định dạng về ứng dụng phần mềm trong kết quả của Google Tìm kiếm

Ví dụ

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong JSON-LD:


<html>
 <head>
  <title>Angry Birds</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SoftwareApplication",
   "name": "Angry Birds",
   "operatingSystem": "ANDROID",
   "applicationCategory": "GameApplication",
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.6",
    "ratingCount": "8864"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "price": "1.00",
    "priceCurrency": "USD"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
RDFa

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong RDFa:


<div vocab="https://schema.org/" typeof="SoftwareApplication">
 <span property="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span property="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span property="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div property="aggregateRating" typeof="AggregateRating">
  <span property="ratingValue">4.6</span> (
  <span property="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div property="offers" typeof="Offer">
  Price: $<span property="price">1.00</span>
  <meta property="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 
Microdata (vi dữ liệu)

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong Microdata:


<div itemscope itemtype="https://schema.org/SoftwareApplication">
 <span itemprop="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span itemprop="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span itemprop="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
  <span itemprop="ratingValue">4.6</span> (
  <span itemprop="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
  Price: $<span itemprop="price">1.00</span>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để ứng dụng của bạn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải thêm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể thêm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để bổ sung thông tin về nội dung của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

SoftwareApplication

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về SoftwareApplication tại schema.org/SoftwareApplication.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Tên ứng dụng.

offers.price

Offer

Thông tin chào bán ứng dụng. Đối với các nhà phát triển, offers có thể cho biết các trang web thương mại có bán ứng dụng đó. Đối với các trang web thương mại, hãy sử dụng offers để cho biết giá cho một phiên bản cụ thể của ứng dụng.

Nếu bạn cung cấp ứng dụng miễn phí, hãy đặt offers.price thành 0. Ví dụ:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "0"
}

Nếu ứng dụng có giá lớn hơn 0, bạn phải chỉ định offers.currency. Ví dụ:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "1.00",
 "priceCurrency": "USD"
}
Điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá

Điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá về ứng dụng. Bạn phải bao gồm một trong các thuộc tính sau:

aggregateRating

AggregateRating

Điểm đánh giá trung bình của ứng dụng. Hãy tuân theo Nguyên tắc về đoạn trích thông tin đánh giá và danh sách các thuộc tính AggregateRating bắt buộc và nên có.

review

Review

Một bài đánh giá về ứng dụng. Hãy tuân theo Nguyên tắc về đoạn trích thông tin đánh giá và danh sách các thuộc tính Review bắt buộc và nên có.

Thuộc tính nên có
applicationCategory

Text

Loại ứng dụng (ví dụ: BusinessApplication hoặc GameApplication). Giá trị này phải là một loại ứng dụng được hỗ trợ.

Danh sách các loại ứng dụng được hỗ trợ

 • GameApplication
 • SocialNetworkingApplication
 • TravelApplication
 • ShoppingApplication
 • SportsApplication
 • LifestyleApplication
 • BusinessApplication
 • DesignApplication
 • DeveloperApplication
 • DriverApplication
 • EducationalApplication
 • HealthApplication
 • FinanceApplication
 • SecurityApplication
 • BrowserApplication
 • CommunicationApplication
 • DesktopEnhancementApplication
 • EntertainmentApplication
 • MultimediaApplication
 • HomeApplication
 • UtilitiesApplication
 • ReferenceApplication
operatingSystem

Text

Hệ điều hành cần có để sử dụng ứng dụng (ví dụ: Windows 7, OSX 10.6, Android 1.6)

Thuộc tính mở rộng cho các loại ứng dụng phụ

Đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web, Google cũng hỗ trợ MobileApplicationWebApplication .

Google không đưa ra kết quả nhiều định dạng cho các Ứng dụng phần mềm chỉ có loại VideoGame. Để đảm bảo Ứng dụng phần mềm của bạn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng, hãy nhập đồng thời loại VideoGame với một loại khác. Ví dụ:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["VideoGame", "MobileApplication"],
 ....
}