ใช้ข้อมูลเมตาหน้าเว็บที่ถูกต้อง

การใช้ข้อมูลเมตาของหน้าที่ถูกต้องช่วยให้ Google ประมวลผลมาร์กอัป HTML ของหน้าเว็บได้ Google พยายามทําความเข้าใจ HTML แม้ว่าจะไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HTML แต่ข้อผิดพลาดในมาร์กอัปอาจทําให้เกิดปัญหาในเว็บไซต์ใน Google Search เช่น หากคุณใช้องค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องใน <head> จะทำให้ Google ไม่ดูองค์ประกอบที่ปรากฏหลังจากองค์ประกอบที่ไม่ถูกต้อง

ใช้องค์ประกอบที่ถูกต้องใน <head>

วางข้อมูลเมตาที่ถูกต้องภายใน <head> เท่านั้น ข้อมูลเมตาที่ถูกต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ HTML ต่อไปนี้

 • title
 • meta
 • link
 • script
 • style
 • base
 • noscript
 • template

อย่าใช้องค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องใน <head>

องค์ประกอบต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ใน <head> และ Google Search ไม่รองรับในเวลาที่วางไว้ใน <head>

 • iframe
 • img
 • องค์ประกอบ HTML อื่นๆ

เราไม่แนะนําให้ใช้องค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ใน <head> แต่หากต้องการ ให้วางองค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้หลังองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ Google เห็น เมื่อ Google ตรวจพบองค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องรายการใดรายการหนึ่งเหล่านี้ จะถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของ <head> และจะหยุดอ่านองค์ประกอบต่อๆ ไปใน <head>