Giúp Google thu thập dữ liệu trên các đường liên kết của bạn

Google chỉ có thể truy cập các đường liên kết của bạn nếu các đường liên kết đó sử dụng thẻ <a> thích hợp với URL có thể phân giải:

Sử dụng thẻ <a> thích hợp

Google chỉ có thể truy cập các đường liên kết nếu các đường liên kết đó là thẻ <a> có thuộc tính href. Trình thu thập dữ liệu của Google sẽ không truy cập các đường liên kết thuộc định dạng khác. Lý do Google không thể truy cập các đường liên kết <a> không có thẻ href hay các thẻ khác thực hiện chức năng liên kết là do các sự kiện theo tập lệnh. Sau đây là ví dụ về các đường liên kết mà Google có thể và không thể truy cập:

Có thể truy cập:

 • <a href="https://example.com">
 • <a href="/relative/path/file">

Không thể truy cập:

 • <a routerLink="some/path">
 • <span href="https://example.com">
 • <a onclick="goto('https://example.com')">

Đảm bảo rằng URL được liên kết bằng thẻ <a> của bạn là một địa chỉ web thực tế mà Googlebot có thể gửi yêu cầu, ví dụ:

Có thể phân giải:

 • https://example.com/stuff
 • /products
 • /products.php?id=123

Không thể phân giải:

 • javascript:goTo('products')
 • javascript:window.location.href='/products'
 • #