Các trang ngõ

Trang ngõ là các trang web hay trang được tạo để có xếp hạng cao đối với các truy vấn tìm kiếm cụ thể. Chúng có hại cho người dùng vì chúng có thể dẫn tới nhiều trang giống nhau trong kết quả tìm kiếm cho người dùng, trong đó về cơ bản mỗi kết quả đưa người dùng đến đích đến giống nhau. Chúng cũng có thể đưa người dùng đến các trang trung gian không hữu ích như đích đến cuối cùng.

Dưới đây là một số ví dụ về trang ngõ:

  • Có nhiều tên miền hoặc trang được nhắm mục tiêu đến các khu vực hay thành phố cụ thể dẫn người dùng đến một trang
  • Các trang được tạo để dẫn khách truy cập đến các phần liên quan hay sử dụng được trong thực tế của (các) trang web của bạn
  • Các trang giống nhau đáng kể gần giống với kết quả tìm kiếm hơn là cấu trúc phân tầng có thể duyệt và được xác định rõ ràng