Nội dung được tạo tự động

Nội dung được tạo tự động là nội dung được tạo theo chương trình. Trong trường hợp nội dung này được tạo nhằm mục đích thao túng xếp hạng tìm kiếm và không giúp ích cho người dùng, Google có thể thực hiện hành động đối với nội dung đó. Các trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Văn bản vô nghĩa với người đọc nhưng có thể chứa các từ khóa tìm kiếm.
  • Văn bản do một công cụ tự động dịch nhưng chưa được con người xem xét hoặc sắp xếp lại trước khi xuất bản
  • Văn bản được tạo thông qua quá trình tự động, như chuỗi Markov
  • Văn bản được tạo bằng cách sử dụng kỹ thuật tạo từ đồng nghĩa hoặc mã hóa
  • Văn bản được tạo bằng cách cóp nhặt nguồn cấp dữ liệu Atom/RSS hoặc kết quả tìm kiếm
  • Chắp vá hoặc kết hợp nội dung từ các trang web khác nhau mà không thêm đủ giá trị