On-Demand Rides and Deliveries API

Dịch vụ cho những nhà cung cấp dịch vụ gọi xe và giao hàng theo yêu cầu.

Dịch vụ: Fleetengine.googleapis.com

Cần có tên dịch vụ fleetengine.googleapis.com để tạo mã giả lập ứng dụng RPC.

maps.fleetengine.v1.TripService

Phương thức
CreateTrip Tạo một chuyến đi trong Fleet Engine và trả về chuyến đi mới.
GetTrip Nhận thông tin về một chuyến đi.
ReportBillableTrip Báo cáo mức sử dụng chuyến đi có tính phí.
SearchTrips Xem tất cả các chuyến đi của một loại xe cụ thể.
UpdateTrip Cập nhật dữ liệu chuyến đi.

maps.fleetengine.v1.VehicleService

Phương thức
CreateVehicle Tạo thực thể cho một loại xe mới liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ đi chung xe hoặc giao hàng theo yêu cầu.
GetVehicle Trả lại xe từ Fleet Engine.
ListVehicles Trả về danh sách xe được phân trang liên kết với một nhà cung cấp khớp với các lựa chọn cho yêu cầu.
SearchVehicles Trả về danh sách xe phù hợp với các lựa chọn của yêu cầu.
UpdateVehicle Ghi dữ liệu xe đã cập nhật vào Fleet Engine.
UpdateVehicleAttributes Cập nhật một phần các thuộc tính của xe.