On-Demand Rides and Deliveries API

Dịch vụ cho những nhà cung cấp dịch vụ gọi xe và giao hàng theo yêu cầu.

Dịch vụ: Fleetengine.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là thông số kỹ thuật mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Thư viện này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://fleetengine.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.providers.billableTrips

Phương thức
report POST /v1/{name=providers/*/billableTrips/*}:report
Báo cáo mức sử dụng chuyến đi có tính phí.

Tài nguyên REST: v1.providers.trips

Phương thức
create POST /v1/{parent=providers/*}/trips
Tạo một chuyến đi trong Fleet Engine và trả về chuyến đi mới.
get GET /v1/{name=providers/*/trips/*}
Xem thông tin về một chuyến đi.
search POST /v1/{parent=providers/*}/trips:search
Xem tất cả các chuyến đi của một loại xe cụ thể.
update PUT /v1/{name=providers/*/trips/*}
Cập nhật dữ liệu chuyến đi.

Tài nguyên REST: v1.providers.vehicles

Phương thức
create POST /v1/{parent=providers/*}/vehicles
Tạo thực thể cho một loại xe mới liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng hoặc đi chung xe theo yêu cầu.
get GET /v1/{name=providers/*/vehicles/*}
Trả lại xe từ Fleet Engine.
list GET /v1/{parent=providers/*}/vehicles
Trả về danh sách xe được phân trang có liên kết với một nhà cung cấp khớp với các lựa chọn cho yêu cầu.
search POST /v1/{parent=providers/*}/vehicles:search
Trả về danh sách xe phù hợp với các phương án cho yêu cầu.
update PUT /v1/{name=providers/*/vehicles/*}
Ghi dữ liệu cập nhật về xe vào Fleet Engine.
updateAttributes POST /v1/{name=providers/*/vehicles/*}:updateAttributes
Cập nhật một phần các thuộc tính của xe.