Thư viện hình ảnh

Tổng quan

API JavaScript của Maps sử dụng các thư viện để cung cấp các tính năng bổ sung. Thư viện visualization bao gồm lớp HeatmapLayer mà bạn có thể dùng để trực quan hoá cường độ của dữ liệu tại các điểm địa lý.

Ví dụ: hướng dẫn lập bản đồ động đất sử dụng lớp HeatMapLayer để vẽ biểu đồ vị trí và cường độ động đất, đồng thời hướng dẫn bạn từng bước về mã.

Cách sử dụng thư viện

Thư viện hình ảnh là một thư viện độc lập, tách biệt với mã API JavaScript của Maps. Để sử dụng chức năng có trong thư viện này, trước tiên, bạn phải tải chức năng này bằng cách sử dụng tham số libraries trong URL khởi động của API JavaScript cho Maps:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>