Fleet Engine Entities

Interfejs zadań

google.maps.journeySharing.Task interfejs

Szczegóły zadania zwrócone przez Fleet Engine.

attributes
Typ:  Object<string, *>
Atrybuty przypisane do zadania.
name
Typ:  string
Nazwa zadania w formacie „dostawcy/{identyfikator_dostawcy}/tasks/{identyfikator_zadania}”. Parametr Workload_id musi być unikalnym identyfikatorem, a nie identyfikatorem śledzenia. Aby zapisać identyfikator śledzenia dostawy, użyj pola Tracking_id. Ten sam identyfikator śledzenia może mieć wiele zadań.
remainingVehicleJourneySegments
Informacje o segmentach do ukończenia w ramach tego zadania.
status
Typ:  string
Bieżący stan wykonania zadania.
type
Typ:  string
Typ zadania, na przykład przerwa lub dostawa.
estimatedCompletionTime optional
Typ:  Date optional
Sygnatura czasowa szacowanego czasu ukończenia zadania.
latestVehicleLocationUpdate optional
Typ:  VehicleLocationUpdate optional
Informacje dotyczące ostatniej aktualizacji lokalizacji.
outcome optional
Typ:  string optional
Wynik zadania.
outcomeLocation optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Lokalizacja, w której zostało wykonane zadanie (od dostawcy).
outcomeLocationSource optional
Typ:  string optional
Konfiguruje lokalizację wyniku zadania („PROVIDER” lub „LAST_VEHICLE_LOCATION”).
outcomeTime optional
Typ:  Date optional
Sygnatura czasowa ustawienia wyniku zadania (od dostawcy).
plannedLocation optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Lokalizacja, w której ma zostać wykonane zadanie.
targetTimeWindow optional
Typ:  TimeWindow optional
Przedział czasu, w którym należy wykonać zadanie.
trackingId optional
Typ:  string optional
Identyfikator śledzenia dostawy.
vehicleId optional
Typ:  string optional
Identyfikator pojazdu wykonującego to zadanie.

Interfejs TaskInfo

google.maps.journeySharing.TaskInfo interfejs

Typ TaskInfo wykorzystywany przez DeliveryVehicleStop.

extraDurationMillis optional
Typ:  number optional
Dodatkowy czas potrzebny na wykonanie zadania (w milisekundach).
id optional
Typ:  string optional
Identyfikator zadania.
targetTimeWindow optional
Typ:  TimeWindow optional
Przedział czasu, w którym należy wykonać zadanie.

Interfejs TaskTrackingInfo

google.maps.journeySharing.TaskTrackingInfo interfejs

Szczegóły obiektu informacyjnego śledzenia zadań zwróconego przez Fleet Engine.

attributes
Typ:  Object<string, *>
Atrybuty przypisane do zadania.
name
Typ:  string
Nazwa w formacie „providers/{identyfikator_dostawcy}/taskTrackingInfo/{tracking_id}”, gdzie tracking_id to identyfikator śledzenia.
trackingId
Typ:  string
Identyfikator śledzenia zadania.
  • Musi być prawidłowym ciągiem Unicode.
  • Maksymalna długość to 64 znaki.
  • Znormalizowany zgodnie z postaci normalizacji Unicode C.
  • Nazwa nie może zawierać następujących znaków ASCII: „/”, „:”, „?”, „,” ani „#”.
estimatedArrivalTime optional
Typ:  Date optional
Szacowany czas przyjazdu do lokalizacji przystanku.
estimatedTaskCompletionTime optional
Typ:  Date optional
Szacowany czas ukończenia zadania.
latestVehicleLocationUpdate optional
Typ:  VehicleLocationUpdate optional
Informacje dotyczące ostatniej aktualizacji lokalizacji.
plannedLocation optional
Typ:  LatLng optional
Lokalizacja, w której zostanie wykonane zadanie.
remainingDrivingDistanceMeters optional
Typ:  number optional
Całkowity pozostały dystans (w metrach) do VehicleStop interesujących.
remainingStopCount optional
Typ:  number optional
Wskazuje liczbę postojów pozostałych pojazdu do momentu zatrzymania zadania (w tym postoje). Jeśli na przykład następny przystanek pojazdu to postój na zadania, wartość będzie wynosić 1.
routePolylinePoints optional
Typ:  Array<LatLng> optional
Lista punktów, które po połączeniu tworzą linię łamaną oczekiwanej trasy pojazdu do miejsca, w którym zostanie wykonane to zadanie.
state optional
Typ:  string optional
Bieżący stan wykonania zadania.
targetTimeWindow optional
Typ:  TimeWindow optional
Przedział czasu, w którym należy wykonać zadanie.
taskOutcome optional
Typ:  string optional
Wynik próby wykonania zadania.
taskOutcomeTime optional
Typ:  Date optional
Czas, kiedy usługodawca ustawił wynik zadania.

Interfejs podróży

google.maps.journeySharing.Trip interfejs

Szczegóły podróży zwrócone przez Fleet Engine.

name
Typ:  string
W formacie „providers/{identyfikator_dostawcy}/trips/{identyfikator_tripu}”. Identyfikator podróży musi być unikalnym identyfikatorem.
passengerCount
Typ:  number
Liczba pasażerów w ramach tej podróży. Nie obejmuje kierowcy.
remainingWaypoints
Tablica punktów pośrednich wskazujących ścieżkę od bieżącej lokalizacji do punktu docelowego.
status
Typ:  string
Aktualny stan podróży. Możliwe wartości to UNKNOWN_TRIP_STATUS, NEW, ENROUTE_TO_PICKUP, ARRIVED_AT_PICKUP, ARRIVED_AT_INTERMEDIATE_DESTINATION, ENROUTE_TO_INTERMEDIATE_DESTINATION, ENROUTE_TO_DROPOFF, COMPLETE lub CANCELED.
type
Typ:  string
Typ podróży. Możliwe wartości to UNKNOWN_TRIP_TYPE, SHARED lub EXCLUSIVE.
vehicleId
Typ:  string
Identyfikator pojazdu podróżującego.
actualDropOffLocation optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Miejsce wysyłania klienta.
actualPickupLocation optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Lokalizacja, w której odebrano klienta.
dropOffTime optional
Typ:  Date optional
Szacowana godzina w przyszłości, o której pasażerowie wysiądą, lub faktyczna godzina wysiedlenia.
latestVehicleLocationUpdate optional
Typ:  VehicleLocationUpdate optional
Informacje dotyczące ostatniej aktualizacji lokalizacji.
pickupTime optional
Typ:  Date optional
Przybliżona godzina, o której pasażerowie zostaną odebrani, lub godzina, o której zostali podwieźni.
plannedDropOffLocation optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Lokalizacja, w której klient wskazuje, że zostanie wysadzony.
plannedPickupLocation optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Lokalizacja, w której klient wskazuje, że zostanie odebrany.

Interfejs DeliveryVehicle

google.maps.journeySharing.DeliveryVehicle interfejs

Szczegółowe informacje o pojazdach dostawczych zwróconych przez Fleet Engine.

attributes
Typ:  Object<string, string optional>
Atrybuty niestandardowych pojazdów dostawczych.
name
Typ:  string
W formacie „providers/{identyfikator_dostawcy}/deliveryVehicles/{delivery_vehicle_id}”. Parametr shipping_vehicle_id musi być unikalnym identyfikatorem.
navigationStatus
Typ:  string
Obecny stan nawigacji pojazdu.
remainingDistanceMeters
Typ:  number
Pozostała odległość przejazdu na obecnym fragmencie trasy (w metrach).
remainingVehicleJourneySegments
Segmenty podróży przypisane do tego pojazdu dostawczego, począwszy od ostatnio zgłoszonej lokalizacji pojazdu. Pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy obiekt danych DeliveryVehicle jest dostarczany przez FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider.
currentRouteSegmentEndPoint optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Lokalizacja, w której kończy się bieżący fragment trasy.
latestVehicleLocationUpdate optional
Typ:  VehicleLocationUpdate optional
Ostatnio zgłoszona lokalizacja pojazdu dostawczego.
remainingDurationMillis optional
Typ:  number optional
Pozostały czas jazdy na bieżącym segmencie trasy (w milisekundach).

Interfejs DeliveryVehicleStop

google.maps.journeySharing.DeliveryVehicleStop interfejs

Typ DeliveryVehicleStop

tasks
Typ:  Array<TaskInfo>
Lista zadań do wykonania na tym przystanku.
  • id: identyfikator zadania.
  • extraDurationMillis: dodatkowy czas potrzebny na wykonanie zadania (w milisekundach).
plannedLocation optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Lokalizacja przystanku.
state optional
Typ:  DeliveryVehicleStopState optional
Stan przystanku.

DeliveryVehicleStopState,

google.maps.journeySharing.DeliveryVehicleStopState stałe

Obecny stan obiektu DeliveryVehicleStop.

Aby uzyskać dostęp, zadzwoń pod numer const {DeliveryVehicleStopState} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Zobacz Biblioteki w interfejsie Maps JavaScript API.

ARRIVED Dotarłeś do przystanku. Zakładamy, że gdy pojazd jest w trasie do następnego przystanku, wszystkie poprzednie przystanki zostały zakończone.
ENROUTE Przypisany i aktywny routing.
NEW Utworzono, ale kierowanie jest nieaktywne.
UNSPECIFIED Nieznany.

Interfejs VehicleJourneySegment

google.maps.journeySharing.VehicleJourneySegment interfejs

Typ SegmentuPojazdu

drivingDistanceMeters optional
Typ:  number optional
Odległość od poprzedniego przystanku do tego przystanku w metrach.
drivingDurationMillis optional
Typ:  number optional
Czas podróży z poprzedniego przystanku do tego przystanku w milisekundach.
path optional
Typ:  Array<LatLngLiteral> optional
Ścieżka od poprzedniego przystanku (lub bieżącej lokalizacji pojazdu, jeśli jest to pierwszy przystanek na liście przystanków) do tego przystanku.
stop optional
Typ:  DeliveryVehicleStop optional
Informacje o przystanku.

Interfejs VehicleLocationUpdate

google.maps.journeySharing.VehicleLocationUpdate interfejs

Typ aktualizacji lokalizacji pojazdu

heading optional
Typ:  number optional
Nagłówek aktualizacji. 0 oznacza północ, 180 – południe.
location optional
Typ:  LatLngLiteral|LatLng optional
Lokalizacja aktualizacji.
speedKilometersPerHour optional
Typ:  number optional
Prędkość w kilometrach na godzinę.
time optional
Typ:  Date optional
Czas odebrania tej aktualizacji z pojazdu.

Interfejs VehicleWaypoint

google.maps.journeySharing.VehicleWaypoint interfejs

Typ VehicleWaypoint.

distanceMeters optional
Typ:  number optional
Odległość między poprzednim punktem na trasie (lub bieżącą lokalizacją pojazdu, jeśli jest to pierwszy punkt na liście punktów na liście) do tego punktu pośredniego (w metrach).
durationMillis optional
Typ:  number optional
Czas podróży między poprzednim punktem na trasie (lub bieżącą lokalizacją pojazdu, jeśli jest to pierwszy punkt na liście punktów na trasie) do tego punktu pośredniego (w milisekundach).
location optional
Typ:  LatLngLiteral optional
Lokalizacja punktu na trasie.
path optional
Typ:  Array<LatLngLiteral> optional
Ścieżka od poprzedniego punktu na trasie (lub bieżącej lokalizacji pojazdu, jeśli jest to pierwszy punkt na liście punktów pośrednich) do tego punktu.
speedReadingIntervals optional
Typ:  Array<SpeedReadingInterval> optional
Lista prędkości ruchu na trasie od poprzedniego punktu pośredniego (lub lokalizacji pojazdu) do bieżącego punktu. Każdy interwał na liście opisuje ruch na przyległym segmencie na ścieżce. Przedział określa początek i końcowy punkt segmentu za pomocą ich indeksów. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z definicją słowa SpeedReadingInterval.

Interfejs pojazdu

google.maps.journeySharing.Vehicle interfejs

Szczegółowe informacje o pojazdach zwróconych przez Fleet Engine.

attributes
Typ:  Object<string, *>
Niestandardowe atrybuty pojazdu.
name
Typ:  string
W formacie „dostawcy/{identyfikator_dostawcy}/pojazdy/{identyfikator_pojazdu}”. Identyfikator pojazdu musi być unikalnym identyfikatorem.
navigationStatus
Obecny stan nawigacji pojazdu.
remainingDistanceMeters
Typ:  number
Pozostała odległość przejazdu na obecnym fragmencie trasy (w metrach).
vehicleState
Stan pojazdu.
vehicleType
Typ pojazdu.
currentRouteSegmentEndPoint optional
Typ:  TripWaypoint optional
Punkt na trasie, gdzie kończy się bieżący fragment trasy.
currentRouteSegmentVersion optional
Typ:  Date optional
Czas, w którym ustawiony był bieżący segment trasy.
currentTrips optional
Typ:  Array<string> optional
Lista identyfikatorów podróży obecnie przypisanych do tego pojazdu.
etaToFirstWaypoint optional
Typ:  Date optional
Szacowany czas dotarcia na miejsce do pierwszego wpisu w polu punktów pośrednich.
latestLocation optional
Typ:  VehicleLocationUpdate optional
Ostatnia zgłoszona lokalizacja pojazdu.
maximumCapacity optional
Typ:  number optional
Łączna liczba pasażerów, którymi ten pojazd może przejechać. Ta wartość nie uwzględnia kierowcy.
supportedTripTypes optional
Typ:  Array<TripType> optional
Rodzaje podróży obsługiwane przez ten pojazd.
waypoints optional
Typ:  Array<TripWaypoint> optional
Pozostałe punkty pośrednie przypisane do tego pojazdu.
waypointsVersion optional
Typ:  Date optional
Data ostatniej aktualizacji pola punktów pośrednich.

VehicleNavigationStatus – wartości stałe

google.maps.journeySharing.VehicleNavigationStatus stałe

Bieżący stan nawigacji elementu Vehicle.

Aby uzyskać dostęp, zadzwoń pod numer const {VehicleNavigationStatus} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Zobacz Biblioteki w interfejsie Maps JavaScript API.

ARRIVED_AT_DESTINATION Pojazd znajduje się w odległości około 50 m od miejsca docelowego.
ENROUTE_TO_DESTINATION Dostępna jest szczegółowa nawigacja, a w aplikacji kierowcy działa tryb GUIDED_NAV.
NO_GUIDANCE Nawigacja w aplikacji Kierowca jest w trybie FREE_NAV.
OFF_ROUTE Pojazd zjechał z sugerowanej trasy.
UNKNOWN_NAVIGATION_STATUS Nieokreślony stan nawigacji.

VehicleState,

google.maps.journeySharing.VehicleState stałe

Obecny stan obiektu Vehicle.

Aby uzyskać dostęp, zadzwoń pod numer const {VehicleState} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Zobacz Biblioteki w interfejsie Maps JavaScript API.

OFFLINE Pojazd nie przyjmuje nowych tras.
ONLINE Pojazd przyjmuje nowe trasy.
UNKNOWN_VEHICLE_STATE Nieznany stan pojazdu.

VehicleType, stałe

google.maps.journeySharing.VehicleType stałe

Typ elementu Vehicle.

Aby uzyskać dostęp, zadzwoń pod numer const {VehicleType} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Zobacz Biblioteki w interfejsie Maps JavaScript API.

AUTO Samochód.
TAXI Każdy pojazd pełniący funkcję taksówki (zwykle licencjonowany lub podlegający regulacjom prawnym).
TRUCK Pojazd z dużą ilością miejsca na dane.
TWO_WHEELER Motocykl, motorower lub inny pojazd dwukołowy.
UNKNOWN Nieznany typ pojazdu.

Stałe TripType.

google.maps.journeySharing.TripType stałe

Rodzaje podróży obsługiwane przez: Vehicle.

Aby uzyskać dostęp, zadzwoń pod numer const {TripType} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Zobacz Biblioteki w interfejsie Maps JavaScript API.

EXCLUSIVE Podróż obejmuje tylko pojazd.
SHARED W podróży z innymi podróżami może brać udział pojazd.
UNKNOWN_TRIP_TYPE Nieznany typ podróży.

Interfejs TripWaypoint

google.maps.journeySharing.TripWaypoint interfejs

typu TripWaypoint.

distanceMeters optional
Typ:  number optional
Odległość między poprzednim punktem na trasie (lub bieżącą lokalizacją pojazdu, jeśli jest to pierwszy punkt na liście punktów na liście) do tego punktu pośredniego (w metrach).
durationMillis optional
Typ:  number optional
Czas podróży między poprzednim punktem na trasie (lub bieżącą lokalizacją pojazdu, jeśli jest to pierwszy punkt na liście punktów na trasie) do tego punktu pośredniego (w milisekundach).
location optional
Typ:  LatLng optional
Lokalizacja punktu na trasie.
path optional
Typ:  Array<LatLng> optional
Ścieżka od poprzedniego przystanku (lub bieżącej lokalizacji pojazdu, jeśli jest to pierwszy przystanek na liście przystanków) do tego przystanku.
speedReadingIntervals optional
Typ:  Array<SpeedReadingInterval> optional
Lista prędkości ruchu na trasie od poprzedniego punktu pośredniego (lub lokalizacji pojazdu) do bieżącego punktu. Każdy interwał na liście opisuje ruch na przyległym segmencie na ścieżce. Przedział określa początek i końcowy punkt segmentu za pomocą ich indeksów. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z definicją słowa SpeedReadingInterval.
tripId optional
Typ:  string optional
Podróż powiązana z tym punktem na trasie.
waypointType optional
Typ:  WaypointType optional
Rola tego punktu pośredniego w podróży, taka jak odbiór lub przyjazd.

stałe WaypointType.

google.maps.journeySharing.WaypointType stałe

Typy punktów pośrednich obsługiwane przez funkcję Vehicle.

Aby uzyskać dostęp, zadzwoń pod numer const {WaypointType} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Zobacz Biblioteki w interfejsie Maps JavaScript API.

DROP_OFF_WAYPOINT_TYPE Punkty pośrednie umożliwiające zakończenie pasażera.
INTERMEDIATE_DESTINATION_WAYPOINT_TYPE Punkty pośrednie podczas podróży obejmujących wiele miejsc.
PICKUP_WAYPOINT_TYPE Punkty pośrednie do zabierania pasażerów.
UNKNOWN_WAYPOINT_TYPE Nieznany typ punktu pośredniego.

Interfejs TimeWindow

google.maps.journeySharing.TimeWindow interfejs

Zakres czasowy.

endTime
Typ:  Date
Godzina zakończenia przedziału czasu (włącznie).
startTime
Typ:  Date
Godzina rozpoczęcia przedziału czasu (włącznie).

Stałe prędkości

google.maps.journeySharing.Speed stałe

Klasyfikacja prędkości linii łamanej na podstawie danych o ruchu.

Aby uzyskać dostęp, zadzwoń pod numer const {Speed} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Zobacz Biblioteki w interfejsie Maps JavaScript API.

NORMAL Normalna prędkość, nie wykryto korków.
SLOW Wykryto korek, ale nie pojawił się korek.
TRAFFIC_JAM Wykryto korek.

Interfejs SpeedReadingInterval

google.maps.journeySharing.SpeedReadingInterval interfejs

Wskaźnik natężenia ruchu na przyległym odcinku ścieżki. Przedział ten określa punkt początkowy i końcowy segmentu za pomocą ich indeksów.

endPolylinePointIndex
Typ:  number
Indeks zaczynający się od zera punktu końcowego przedziału na ścieżce.
speed
Typ:  Speed
Szybkość ruchu w tym przedziale czasu.
startPolylinePointIndex
Typ:  number
Indeks zaczynający się od zera punktu początkowego przedziału na ścieżce.