ห้องสมุด

หากต้องการโหลดโค้ด JavaScript ของ Maps JavaScript API ให้ใส่สคริปต์ตัวโหลด Bootstrap บนหน้าเว็บในรูปแบบต่อไปนี้

<script>
 (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
  key: "YOUR_API_KEY",
  v: "weekly",
  // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
  // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
 });
</script>

Maps JavaScript API ประกอบด้วยไลบรารีที่ไม่ได้โหลดจนกว่าคุณจะต้องการโดยเฉพาะ การแยกคอมโพเนนต์เป็นไลบรารีช่วยให้ API โหลด (และแยกวิเคราะห์) ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการโหลดและแยกวิเคราะห์ไลบรารีเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นเท่านั้น

โหลดไลบรารีเพิ่มเติมระหว่างรันไทม์โดยใช้โอเปอเรเตอร์ await เพื่อเรียกใช้ importLibrary() จากภายในฟังก์ชัน async เช่น

const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงการโหลดทั้งไลบรารี Map และ AdvancedMarkerElement

TypeScript

// Initialize and add the map
let map;
async function initMap(): Promise<void> {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };

 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(
  document.getElementById('map') as HTMLElement,
  {
   zoom: 4,
   center: position,
   mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  }
 );

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: 'Uluru'
 });
}

initMap();

JavaScript

// Initialize and add the map
let map;

async function initMap() {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };
 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 4,
  center: position,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: "Uluru",
 });
}

initMap();

ไลบรารีสำหรับการนำเข้าไลบรารีแบบไดนามิก

ไลบรารีต่อไปนี้ใช้ได้กับการนำเข้าไลบรารีแบบไดนามิก

ไลบรารีสำหรับ URL ของ Bootstrapped (เดิม)

ไลบรารีต่อไปนี้รองรับการใช้งานกับแท็กสคริปต์ Bootstrap เดิม:

คำขอ Bootstrap ต่อไปนี้แสดงวิธีเพิ่มคำขอสำหรับไลบรารี google.maps.geometry ของ Maps JavaScript API ไปยัง สคริปต์ Bootstrap Loader เดิม:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=geometry&callback=initMap">
</script>

หากต้องการขอไลบรารีหลายรายการ ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=geometry,places&callback=initMap">
</script>