המחשה חזותית של נתונים: מיפוי רעידות אדמה

סקירה כללית

במדריך הזה נראה לכם איך להציג נתונים באופן חזותי במפות Google. לדוגמה, המפות במדריך הזה מציגות נתונים לגבי המיקום של רעידות אדמה והעוצמה שלהן. תוכלו ללמוד טכניקות לשימוש עם מקור נתונים משלכם וליצור סיפורים מרתקים במפות Google, כמו בדוגמאות שבהמשך.

שתי הפריימים הראשונות שמופיעות למעלה (מימין לשמאל) מציגות מפות עם סמנים בסיסיים ומעגלים בגודל. הפריים האחרון מציג מפת חום.

ייבוא הנתונים שלך

במדריך הזה אנחנו משתמשים בנתונים בזמן אמת על רעידות אדמה מהסקר הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS). האתר של USGS מספק את הנתונים שלהם בכמה פורמטים, שאתם יכולים להעתיק לדומיין כדי לקבל גישה מקומית לאפליקציה שלכם. במדריך הזה נשלחת בקשה של JSONP ישירות משרתי USGS על ידי הוספת התג script לתחילת המסמך.

// Create a script tag and set the USGS URL as the source.
    var script = document.createElement('script');

    script.src = 'http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp';
    document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

הצבת סמנים בסיסיים

עכשיו, אחרי שאחזרתם לאפליקציה שלכם נתונים על המיקומים של רעידות אדמה מפיד USGS, תוכלו להציג אותם במפה. בקטע הזה נסביר איך ליצור מפה שמשתמשת בנתונים מיובאים כדי להציב סמן בסיסי במוקד של כל רעידת אדמה.

בקטע הבא מוצג הקוד המלא ליצירת המפה במדריך הזה.

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 2,
  center: new google.maps.LatLng(2.8, -187.3),
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

// Loop through the results array and place a marker for each
// set of coordinates.
const eqfeed_callback = function (results: any) {
 for (let i = 0; i < results.features.length; i++) {
  const coords = results.features[i].geometry.coordinates;
  const latLng = new google.maps.LatLng(coords[1], coords[0]);

  new google.maps.Marker({
   position: latLng,
   map: map,
  });
 }
};

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
  eqfeed_callback: (results: any) => void;
 }
}
window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 2,
  center: new google.maps.LatLng(2.8, -187.3),
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

// Loop through the results array and place a marker for each
// set of coordinates.
const eqfeed_callback = function (results) {
 for (let i = 0; i < results.features.length; i++) {
  const coords = results.features[i].geometry.coordinates;
  const latLng = new google.maps.LatLng(coords[1], coords[0]);

  new google.maps.Marker({
   position: latLng,
   map: map,
  });
 }
};

window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Earthquake Markers</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

רוצה לנסות דוגמה?

שימוש בצורות ובמפות חום כדי להתאים אישית מפות

בקטע הזה מוצגות דרכים אחרות להתאמה אישית של מערכי נתונים עשירים במפה. ניקח לדוגמה את המפה שנוצרה בקטע הקודם במדריך הזה, שמראה סמנים על כל מיקום של רעידת אדמה. אפשר להתאים אישית את הסמנים כדי להמחיש נתונים נוספים, כמו מיקומים שבהם התרחשו הכי הרבה רעידות אדמה והעוצמה או העומק שלהם.

לפניך כמה אפשרויות להתאמה אישית של הסמן הבסיסי:

 • שימוש בגודל מעגל
  אפשר לשרטט מעגלים (או כל צורה אחרת) עם גדלים יחסיים לעוצמה של רעידת אדמה באמצעות סמלים. כך, רעידות אדמה עוצמתיות מיוצגות כעיגולים הגדולים ביותר במפה.

 • באמצעות מפות חום:
  שכבת מפת החום בספריית התצוגה החזותית מאפשרת להציג בצורה פשוטה אך יעילה את ההתפלגות של רעידות אדמה. במפות חום משתמשים בצבעים שמייצגים את הצפיפות של נקודות, וכך קל יותר לזהות אזורים עם פעילות גבוהה. במפות חום אפשר גם להשתמש ב-WeightedLocations, כך שלדוגמה, רעידות אדמה גדולות יותר יוצגו בצורה בולטת יותר במפת החום.

גודל המעגל

במפה למטה מוצגים סמנים מותאמים אישית באמצעות מעגלים. גודל המעגל גדל בעוצמה של רעידת אדמה במיקום הספציפי הזה.

הקטע הבא מציג את הקוד המלא שנדרש כדי ליצור מפה עם סמני מעגל מותאמים אישית.

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 2,
  center: { lat: -33.865427, lng: 151.196123 },
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);

 map.data.setStyle((feature) => {
  const magnitude = feature.getProperty("mag");
  return {
   icon: getCircle(magnitude),
  };
 });
}

function getCircle(magnitude: number) {
 return {
  path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,
  fillColor: "red",
  fillOpacity: 0.2,
  scale: Math.pow(2, magnitude) / 2,
  strokeColor: "white",
  strokeWeight: 0.5,
 };
}

function eqfeed_callback(results: any) {
 map.data.addGeoJson(results);
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
  eqfeed_callback: (results: any) => void;
 }
}
window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 2,
  center: { lat: -33.865427, lng: 151.196123 },
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
 map.data.setStyle((feature) => {
  const magnitude = feature.getProperty("mag");
  return {
   icon: getCircle(magnitude),
  };
 });
}

function getCircle(magnitude) {
 return {
  path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,
  fillColor: "red",
  fillOpacity: 0.2,
  scale: Math.pow(2, magnitude) / 2,
  strokeColor: "white",
  strokeWeight: 0.5,
 };
}

function eqfeed_callback(results) {
 map.data.addGeoJson(results);
}

window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Earthquake Circles</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

רוצה לנסות דוגמה?

מפות חום

מפות חום עוזרות לצופים להבין בקלות את ההתפלגות של רעידות אדמה, שדווחו על ידי USGS. במקום להציב סמן בכל מוקד רעש, במפות חום נעשה שימוש בצבע ובצורה כדי לייצג את התפלגות הנתונים. בדוגמה הזו, הצבע האדום מייצג אזורים עם פעילות גבוהה של רעידות אדמה.

הקטע הבא מציג את הקוד המלא שנדרש כדי ליצור מפה זו.

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 2,
  center: { lat: -33.865427, lng: 151.196123 },
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

function eqfeed_callback(results: any) {
 const heatmapData: google.maps.LatLng[] = [];

 for (let i = 0; i < results.features.length; i++) {
  const coords = results.features[i].geometry.coordinates;
  const latLng = new google.maps.LatLng(coords[1], coords[0]);

  heatmapData.push(latLng);
 }

 const heatmap = new google.maps.visualization.HeatmapLayer({
  data: heatmapData,
  dissipating: false,
  map: map,
 });
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
  eqfeed_callback: (results: any) => void;
 }
}
window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 2,
  center: { lat: -33.865427, lng: 151.196123 },
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

function eqfeed_callback(results) {
 const heatmapData = [];

 for (let i = 0; i < results.features.length; i++) {
  const coords = results.features[i].geometry.coordinates;
  const latLng = new google.maps.LatLng(coords[1], coords[0]);

  heatmapData.push(latLng);
 }

 const heatmap = new google.maps.visualization.HeatmapLayer({
  data: heatmapData,
  dissipating: false,
  map: map,
 });
}

window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Earthquake Heatmap</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&libraries=visualization&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

רוצה לנסות דוגמה?

מידע נוסף

למידע נוסף על הנושאים הבאים: