ปรับแต่ง Google Maps: ตัวทำเครื่องหมายที่กำหนดเอง

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

ภาพรวม

บทแนะนำนี้จะสอนวิธีเปลี่ยนไอคอนเครื่องหมายขั้นสูงของ Google Maps เพื่อใช้ภาพกราฟิกที่กำหนดเอง คุณควรทราบพื้นฐานในการสร้างเครื่องหมายเมื่อใช้บทแนะนำนี้

แผนที่ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นการใช้เครื่องหมายที่กำหนดเองเพื่อระบุสถานที่ประเภทต่างๆ

ส่วนต่อไปนี้จะแสดงโค้ดทั้งหมดที่คุณต้องสร้างแผนที่ในบทแนะนำนี้

TypeScript

let map: google.maps.Map;

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";

 const icons: Record<string, { icon: string }> = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };

 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const iconImage = document.createElement("img");
  iconImage.src = icons[features[i].type].icon;
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   map,
   position: features[i].position,
   content: iconImage,
  })
 }
}

initMap();

JavaScript

let map;

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary(
  "marker",
 );

 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";
 const icons = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };
 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const iconImage = document.createElement("img");

  iconImage.src = icons[features[i].type].icon;

  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   map,
   position: features[i].position,
   content: iconImage,
  });
 }
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Custom Markers</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

ลองใช้ตัวอย่าง

ปรับแต่งเครื่องหมายบนแผนที่

คุณสามารถเปลี่ยนไอคอนตัวทำเครื่องหมายสีแดงเริ่มต้น (ไอคอนตัวทำเครื่องหมายสีแดงเริ่มต้น) เป็นรูปภาพที่กำหนดเองได้ตามต้องการ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีแทนที่ไอคอนเริ่มต้นด้วย PNG ที่กำหนดเอง

// A marker with a with a URL pointing to a PNG.
const beachFlagImg = document.createElement("img");

beachFlagImg.src =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png";

const beachFlagMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.434, lng: -122.082 },
 content: beachFlagImg,
 title: "A marker using a custom PNG Image",
});

ดูวิธีอื่นๆ ในการสร้างเครื่องหมายด้วยกราฟิก

ปรับแต่งเครื่องหมายตามฟีเจอร์แผนที่

จุดสนใจแต่ละแห่งในรายการฟีเจอร์ของวิทยาเขตมีแอตทริบิวต์ type สังเกตวิธีที่การแยกโค้ดด้านล่างระบุประเภท parking, library และ info คุณสามารถปรับแต่งไอคอนเครื่องหมายตามคุณลักษณะแผนที่ type ที่คุณตั้งค่าไว้

const iconBase =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";

const icons: Record<string, { icon: string }> = {
 parking: {
  icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
 },
 library: {
  icon: iconBase + "library_maps.png",
 },
 info: {
  icon: iconBase + "info-i_maps.png",
 },
};

function addMarker(feature) {
 const iconImage = document.createElement("img");
 iconImage.src = icons[feature.type].icon;
 const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: feature.position,
  content: iconImage,
 })
}

addMarker(features[0]);