การปรับแต่ง Google Maps: ตัวทำเครื่องหมายที่กำหนดเอง

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

ภาพรวม

บทแนะนำนี้จะสอนวิธีเปลี่ยนไอคอนของเครื่องหมาย Google Maps คุณควรทราบข้อมูลพื้นฐานในการสร้างตัวทำเครื่องหมายเมื่อใช้บทแนะนำนี้

แผนที่ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแผนที่ที่ใช้เครื่องหมายที่กำหนดเอง

ส่วนด้านล่างแสดงโค้ดทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการสร้างแผนที่ในบทแนะนำนี้

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";

 const icons: Record<string, { icon: string }> = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };

 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 // Create markers.
 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const marker = new google.maps.Marker({
   position: features[i].position,
   icon: icons[features[i].type].icon,
   map: map,
  });
 }
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";
 const icons = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };
 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 // Create markers.
 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const marker = new google.maps.Marker({
   position: features[i].position,
   icon: icons[features[i].type].icon,
   map: map,
  });
 }
}

window.initMap = initMap;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Custom Markers</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

ลองใช้ตัวอย่าง

การกำหนดค่าเครื่องหมายบนแผนที่

รูปภาพด้านล่างแสดงเครื่องหมาย Google Maps ที่มีไอคอนสีแดงเริ่มต้น

คุณเปลี่ยนไอคอนนี้เป็นรูปภาพที่ต้องการได้ ตารางด้านล่างอธิบายโค้ดที่กำหนดค่าเครื่องหมายเริ่มต้นเพื่อใช้ไอคอนสำหรับที่จอดรถ

โค้ดและคำอธิบาย
var iconBase = 'https://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/';
 var marker = new google.maps.Marker({
  position: myLatLng,
  map: map,
  icon: iconBase + 'parking_lot_maps.png'
 });

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ icon ในออบเจ็กต์ MarkerOptions เพื่อเปลี่ยนไอคอนของตัวทำเครื่องหมาย
พร็อพเพอร์ตี้ icon อาจเป็นสตริง (URL ไปยังไอคอนเครื่องหมาย) หรือออบเจ็กต์ Icon ก็ได้
ดูไอคอนตัวทำเครื่องหมายที่กำหนดเองด้านล่าง

การกำหนดค่าเครื่องหมายตามคุณลักษณะแผนที่

จุดสนใจแต่ละแห่งในรายการสถานที่ของวิทยาเขตมีแอตทริบิวต์ type สังเกตวิธีที่การแยกโค้ดด้านล่างระบุประเภท parking, library และ info คุณสามารถปรับแต่งไอคอนเครื่องหมายตามคุณลักษณะแผนที่ type ที่คุณตั้งค่าไว้

var iconBase = 'https://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/';
var icons = {
 parking: {
  icon: iconBase + 'parking_lot_maps.png'
 },
 library: {
  icon: iconBase + 'library_maps.png'
 },
 info: {
  icon: iconBase + 'info-i_maps.png'
 }
};

function addMarker(feature) {
 var marker = new google.maps.Marker({
  position: feature.position,
  icon: icons[feature.type].icon,
  map: map
 });
}

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • รูปภาพบนเครื่องหมายเรียกว่า "ไอคอน"
 • และเรียกอีกอย่างว่า "หมุด"