เพิ่ม Google Maps ลงในหน้าเว็บ

คุณเพิ่ม Google Maps ลงในหน้าเว็บได้โดยใช้โค้ด HTML, CSS และ JavaScript หน้านี้แสดงวิธีเพิ่มแผนที่ลงในหน้าเว็บ 2 วิธี ได้แก่ การใช้องค์ประกอบ HTML ที่กำหนดเองของ gmp-map และการใช้องค์ประกอบ div

ภาพรวม

หากต้องการโหลดแผนที่ หน้าเว็บของคุณต้องทําสิ่งต่อไปนี้:

 • โหลด Maps JavaScript API โดยใช้ตัวโหลด Bootstrap ซึ่งจะเป็นที่ส่งต่อคีย์ API และเพิ่มลงในไฟล์ต้นฉบับ HTML หรือ JavaScript ได้
 • เพิ่มแผนที่ลงในหน้า HTML และเพิ่มสไตล์ CSS ที่จำเป็น
 • โหลดไลบรารี maps และเริ่มต้นแผนที่

เพิ่มแผนที่โดยใช้องค์ประกอบ gmp-map

องค์ประกอบ gmp-map เป็นองค์ประกอบ HTML ที่กำหนดเองซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้คอมโพเนนต์เว็บ หากต้องการเพิ่มแผนที่ลงในหน้าเว็บโดยใช้องค์ประกอบ gmp-map ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในหน้า HTML ให้เพิ่มเอลิเมนต์ script ที่มี Bootstrap ที่กำหนดค่าไว้ด้วยคีย์ API ของคุณและตัวเลือกอื่นๆ ในตัวอย่าง Bootstrap ตัวอย่างต่อไปนี้ มีการละพารามิเตอร์ callback เนื่องจากไม่จำเป็น

  <script
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=maps&v=beta" defer>
  </script>
  

 2. เพิ่มองค์ประกอบ gmp-map ในหน้า HTML ระบุพิกัดละติจูดและลองจิจูดสำหรับ center และค่าการซูมสำหรับ zoom ในตัวอย่างนี้ จะมีการระบุแอตทริบิวต์รูปแบบ height ด้วย

  <gmp-map
   center="37.4220656,-122.0840897"
   zoom="10"
   map-id="DEMO_MAP_ID"
   style="height: 400px"
  ></gmp-map>

ใส่โค้ดตัวอย่างให้ครบถ้วน

<html>
 <head>
  <title>Add a Map using HTML</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <gmp-map
   center="37.4220656,-122.0840897"
   zoom="10"
   map-id="DEMO_MAP_ID"
   style="height: 400px"
  ></gmp-map>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the script to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises. See
   https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&libraries=maps&v=beta"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

เพิ่มแผนที่โดยใช้องค์ประกอบ div และ JavaScript

องค์ประกอบ div ยังคงสนับสนุนการโหลดแผนที่ หากต้องการเพิ่มแผนที่ลงในหน้าเว็บโดยใช้องค์ประกอบ div ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในหน้า HTML ให้เพิ่มเอลิเมนต์ script ที่มีตัวโหลด Bootstrap ที่กำหนดค่าไว้ด้วยคีย์ API ของคุณและตัวเลือกอื่นๆ หรือเพิ่มโค้ดตัวโหลด Bootstrap โดยตรงลงในไฟล์ TypeScript หรือ JavaScript ลบด้วยแท็ก script

  <script>
   (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
    key: "YOUR_API_KEY",
    v: "weekly",
    // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
    // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
   });
  </script>
  
 2. ในหน้า HTML ให้เพิ่มองค์ประกอบ div เพื่อแสดงแผนที่

  <div id="map"></div>
  
 3. ใน CSS ให้กำหนดความสูงของแผนที่เป็น 100%

  #map {
   height: 100%;
  }
  
 4. ในไฟล์ JavaScript ให้สร้างฟังก์ชันเพื่อโหลดไลบรารี maps แล้วเริ่มต้นแผนที่ ระบุพิกัดละติจูดและลองจิจูดสำหรับ center และระดับการซูมที่จะใช้สำหรับ zoom

let map;

async function initMap() {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

ใส่โค้ดตัวอย่างให้ครบถ้วน

TypeScript

let map: google.maps.Map;
async function initMap(): Promise<void> {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

JavaScript

let map;

async function initMap() {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Simple Map</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

ลองใช้ตัวอย่าง