Di chuyển từ API Google Drive dành cho Android

API Android Drive không được dùng nữa kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2018 và sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 1 tháng 2 năm 2023.

Lịch trình

Ngày Trạng thái API Android của Drive
Ngày 6 tháng 12 năm 2018 Việc ngừng sử dụng được thông báo công khai. Những khách hàng hiện tại có thể truy cập vào API như bình thường, nhưng cần bắt đầu di chuyển ngay. Khách hàng mới không được sử dụng API.
Ngày 21 tháng 10 năm 2019 API Android Drive bị xoá khỏi bản phân phối SDK Dịch vụ Google Play. Không thể tạo ứng dụng cho đến khi xoá phần phụ thuộc API Android Drive, nhưng các bản dựng hiện có sẽ không bị ảnh hưởng. Tài liệu công khai về API Android Drive sẽ không được cung cấp nữa.
Ngày 3 tháng 3 năm 2022 API Android Drive không được dùng nữa và tất cả lệnh gọi API đều không hoạt động. Khách hàng phải di chuyển trước ngày này.
Ngày 1 tháng 2 năm 2023 API Drive Android sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn và mọi lượt kết nối sẽ không thành công.

Sử dụng API REST của Drive

API REST của Drive cung cấp chức năng tương tự như API Drive Android, bao gồm các cách để:

Để dễ dàng di chuyển ứng dụng, hệ thống sẽ cung cấp một ứng dụng mẫu minh hoạ từng lựa chọn thay thế được đề xuất ở trên. Hướng dẫn này cũng chỉ ra cách tạo, sửa đổi và truy vấn các tệp trên Drive của người dùng bằng API REST. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy xem thẻ google-drive-api trên StackOverflow.

Di chuyển

Vì API Drive Android không được dùng nữa và tất cả các lệnh gọi API đều không hoạt động, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn không còn gọi API nữa. Để thực hiện việc này, hãy xoá mã khởi chạy API: addApi(Drive.API).

Nếu bạn không di chuyển từ API Android Drive và ứng dụng của bạn cố gắng gọi API, thì thông báo lỗi sau sẽ được trả về:

com.google.android.gms.common.api.ApiException: 17: API: Drive.API is not available on this device. Connection failed with: ConnectionResult{statusCode=API_UNAVAILABLE, resolution=null, message=null}