Chọn phạm vi API Google Lớp học

Tài liệu này chứa thông tin xác thực và cấp quyền dành riêng cho API Google Lớp học. Trước khi đọc tài liệu này, hãy nhớ đọc thông tin chung về xác thực và uỷ quyền của Google Workspace trong bài viết Tìm hiểu về quy trình xác thực và uỷ quyền.

Định cấu hình OAuth 2.0 để uỷ quyền

Định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth và chọn phạm vi để xác định những thông tin sẽ hiển thị cho người dùng và người đánh giá ứng dụng, đồng thời đăng ký ứng dụng của bạn để có thể phát hành sau.

Phạm vi API Lớp học

Để xác định cấp truy cập được cấp cho ứng dụng, bạn cần xác định và khai báo phạm vi uỷ quyền. Phạm vi uỷ quyền là một chuỗi URI OAuth 2.0 chứa tên ứng dụng Google Workspace, loại dữ liệu mà ứng dụng truy cập và cấp truy cập. Phạm vi là các yêu cầu xử lý của ứng dụng về việc xử lý dữ liệu trên Google Workspace, bao gồm cả dữ liệu trong Tài khoản Google của người dùng.

Khi cài đặt ứng dụng, người dùng sẽ được yêu cầu xác thực các phạm vi mà ứng dụng dùng. Nhìn chung, bạn nên chọn phạm vi tập trung hẹp nhất có thể và tránh yêu cầu các phạm vi mà ứng dụng không yêu cầu. Người dùng sẵn sàng cấp quyền truy cập vào các phạm vi được mô tả rõ ràng, có giới hạn.

API Lớp học hỗ trợ các phạm vi sau:

Kính ngắm Ý nghĩa
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements Xem và quản lý thông báo trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements.readonly Xem thông báo trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses Xem, chỉnh sửa, tạo và xoá vĩnh viễn các lớp của bạn trên Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonly Xem lớp học của bạn trên Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me Xem, tạo và chỉnh sửa các mục trong khoá học, bao gồm cả bài tập, câu hỏi và điểm.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly Xem bài tập khoá học và điểm của bạn trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students Quản lý bài tập khoá học và điểm số của học viên trong các lớp mà bạn dạy trong Google Lớp học, đồng thời xem bài tập và điểm số của các lớp mà bạn quản lý.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly Xem bài tập và điểm của học viên ở các lớp mà bạn dạy hoặc quản lý trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials Xem, chỉnh sửa và tạo tài liệu bài tập trên lớp trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials.readonly Xem tất cả các tài liệu bài tập trên lớp cho lớp của bạn trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.me.readonly Xem người giám hộ của bạn trên Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.students Xem và quản lý người giám hộ cho học sinh trong lớp Google Lớp học của bạn.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.students.readonly Xem người giám hộ cho học sinh trong lớp trong Google Lớp học của bạn.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails Xem địa chỉ email của những người trong lớp học của bạn.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos Xem ảnh hồ sơ của những người trong lớp học của bạn.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notifications Nhận thông báo về dữ liệu của bạn trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters Quản lý danh sách lớp học trên Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly Xem danh sách lớp học trên Google Lớp học của bạn.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.me.readonly Xem bài tập khoá học và điểm của bạn trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.students.readonly Xem bài tập và điểm của học viên ở các lớp mà bạn dạy hoặc quản lý trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics Xem, tạo và chỉnh sửa các chủ đề trong Google Lớp học.
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonly Xem các chủ đề trong Google Lớp học.