Luồng mẫu

Các ví dụ trong phần này cho thấy cách sắp xếp trình tự các mẫu từ Thư viện Ứng dụng Android cho Ô tô để tạo luồng cho các tác vụ phổ biến trong ứng dụng.

Nhiều quy trình mẫu này kết thúc bằng Mẫu chỉ đường, chỉ dành cho các ứng dụng chỉ đường. Các ứng dụng khác có thể sử dụng phiên bản của các quy trình này bằng cách chuyển sang ứng dụng điều hướng làm bước cuối cùng trong quy trình. Để biết ví dụ, hãy xem phần Truy cập thông tin vị trí và bắt đầu đi theo chỉ dẫnMua hàng bằng phương thức thanh toán hiện có.

Mỗi luồng bao gồm thông tin chi tiết về cách bộ đếm bước tăng dần. Để biết ngữ cảnh, hãy xem phần Số bước và làm mới.

Quyền truy cập và đăng nhập

Luồng người dùng cho các tác vụ đăng nhập và quyền phổ biến

Luồng người dùng cho các thao tác điều hướng phổ biến

Các trường hợp phổ biến khác

Luồng người dùng cho các trường hợp khác, chẳng hạn như mua hàng và giao tiếp bằng giọng nói