Các trường hợp phổ biến khác

Nhóm luồng mẫu này cung cấp các ý tưởng có thể giúp bạn thiết kế các tác vụ phổ biến khác mà người dùng có thể hoàn thành: