Truy cập chi tiết vị trí và bắt đầu điều hướng

Khi người dùng cần thông tin chi tiết hơn về một vị trí, mẫu Danh sách địa điểm cho phép bạn trình bày thông tin đó bằng các nút để người dùng hành động.

Trong ví dụ này, vì ứng dụng không phải là ứng dụng chỉ đường nên nút Navigate (Đi theo chỉ dẫn) sẽ mở một ứng dụng chỉ đường riêng, kết thúc quy trình thao tác.

Luồng mẫu

Hành động của người dùng Nơi thực hiện hành động Số bước sau hành động
Người dùng mở ứng dụng của bạn, sau đó chọn một trình đơn phụ. Mẫu Danh sách địa điểm
Mẫu Danh sách địa điểm với danh sách các vị trí mà người dùng có thể khám phá
1
Người dùng chọn một vị trí trong trình đơn phụ. Mẫu danh sách địa điểm
Danh sách địa điểm với danh sách vị trí cụ thể hơn
2
Người dùng xem thông tin chi tiết về địa điểm và quyết định đi đến đó. Mẫu bản đồ
Mẫu Danh sách địa điểm có mẫu Ngăn được nhúng với các chi tiết về vị trí và hai nút
3
Một ứng dụng chỉ đường riêng sẽ mở ra và bắt đầu quá trình định tuyến. Mẫu điều hướng trong ứng dụng mới Ứng dụng chỉ đường mới có hướng dẫn định tuyến 1