Method: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets.list

Trả về MeasurementProtocolSecrets con trong Thuộc tính mẹ được chỉ định.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*/dataStreams/*}/measurementProtocolSecrets

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của luồng mẹ. Định dạng: Properties/{property}/dataStreams/{dataStream}/measurementProtocolSecrets

Tham số truy vấn

Tham số
pageSize

integer

Số lượng tài nguyên tối đa cần trả về. Nếu không chỉ định, hệ thống sẽ trả về tối đa 10 tài nguyên. Giá trị tối đa là 10. Các giá trị cao hơn sẽ được ép gán lên mức tối đa.

pageToken

string

Mã thông báo trang, nhận được từ lệnh gọi measurementProtocolSecrets.list trước đó. Cung cấp URL này để truy xuất trang tiếp theo. Khi phân trang, tất cả các tham số khác được cung cấp cho measurementProtocolSecrets.list phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Thông báo phản hồi cho RPC ListMeasurementProtocolSecret

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "measurementProtocolSecrets": [
  {
   object (MeasurementProtocolSecret)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Trường
measurementProtocolSecrets[]

object (MeasurementProtocolSecret)

Danh sách các mã bí mật cho luồng mẹ được chỉ định trong yêu cầu.

nextPageToken

string

Mã thông báo này có thể được gửi dưới dạng pageToken để truy xuất trang tiếp theo. Nếu trường này bị bỏ qua, thì không có trang tiếp theo nào.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit