Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.patch

Cập nhật DisplayVideo360AdvertiserLink trên một thuộc tính.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{displayVideo360AdvertiserLink.name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinks/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
displayVideo360AdvertiserLink.name

string

Chỉ có đầu ra. Tên tài nguyên của tài nguyên DisplayVideo360AdvertiserLink này. Định dạng: thuộc tính/{propertyId}/displayVideo360AdvertiserLinks/{linkId}

Lưu ý: linkId không phải là Mã nhận dạng nhà quảng cáo Display & Video 360

Tham số truy vấn

Tham số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Danh sách trường cần cập nhật. Các trường đã bỏ qua sẽ không được cập nhật. Để thay thế toàn bộ thực thể, hãy sử dụng một đường dẫn có chuỗi "*" để khớp với tất cả các trường.

Đây là danh sách các tên trường đủ điều kiện được phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ: "user.displayName,photo"

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của DisplayVideo360AdvertiserLink.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của DisplayVideo360AdvertiserLink.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit