Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.get

Tìm kiếm một Liên kết nhà quảng cáo DisplayVideo360

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinks/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của DisplayVideo360AdvertiserLink cần nhận. Định dạng mẫu: thuộc tính/1234/displayVideo360AdvertiserLink/5678

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của DisplayVideo360AdvertiserLink.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit