Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.delete

Xoá DisplayVideo360AdvertiserLink trên một thuộc tính.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinks/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của DisplayVideo360AdvertiserLink cần xoá. Định dạng mẫu: thuộc tính/1234/displayVideo360AdvertiserLinks/5678

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit