Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.cancel

Huỷ Đề xuất DisplayVideo360AdvertiserLink. Việc huỷ có thể có nghĩa là: – Từ chối đề xuất đã bắt đầu từ Display & Video 360 – Rút lại đề xuất đã khởi tạo từ Google Analytics Sau khi bị huỷ, đề xuất cuối cùng sẽ tự động bị xoá.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}:cancel

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của Đề xuất liên kết nhà quảng cáo DisplayVideo360để huỷ. Định dạng mẫu: thuộc tính/1234/displayVideo360AdvertiserLinkRecommendations/5678

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit