Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.get

Tìm một mã lượt chuyển đổi SKAdNetwork duy nhất.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/dataStreams/*/sKAdNetworkConversionValueSchema/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của giản đồ giá trị lượt chuyển đổi SKAdNetwork để tra cứu. Định dạng: Properties/{property}/dataStreams/{dataStream}/sKAdNetworkConversionValueSchema/{skadnetworkConversionValueSchema}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của SKAdNetworkConversionValueSchema.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit