Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.delete

Xoá SKAdNetworkconversionValueSchema mục tiêu.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/dataStreams/*/sKAdNetworkConversionValueSchema/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của SKAdNetworkConversionValueSchema cần xoá. Định dạng: Properties/{property}/dataStreams/{dataStream}/sKAdNetworkConversionValueSchema/{skadnetworkConversionValueSchema}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit