Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.create

Tạo một SKAdNetworkValueValueSchema.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*/dataStreams/*}/sKAdNetworkConversionValueSchema

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Tài nguyên mẹ nơi giản đồ này sẽ được tạo. Định dạng: Properties/{property}/dataStreams/{dataStream}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của SKAdNetworkConversionValueSchema.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của SKAdNetworkConversionValueSchema.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit