Method: properties.audiences.get

Tìm một Đối tượng. Những đối tượng được tạo trước năm 2020 có thể không được hỗ trợ. Đối tượng mặc định sẽ không hiển thị định nghĩa bộ lọc.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/audiences/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của Đối tượng cần nhận. Định dạng mẫu: thuộc tính/1234/audiences/5678

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Audience.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit