Method: properties.accessBindings.patch

Cập nhật liên kết quyền truy cập trên một tài khoản hoặc tài sản.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{accessBinding.name=properties/*/accessBindings/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
accessBinding.name

string

Chỉ có đầu ra. Tên tài nguyên của liên kết này.

Định dạng: accounts/{account}/accessBindings/{accessBinding} hoặc thuộc tính/{property}/accessBindings/{accessBinding}

Ví dụ: "accounts/100/accessBindings/200"

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của AccessBinding.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của AccessBinding.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users