Method: properties.accessBindings.get

Nhận thông tin về một liên kết quyền truy cập.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/accessBindings/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của liên kết quyền truy cập cần truy xuất. Định dạng: - accounts/{account}/accessBindings/{accessBinding} - thuộc tính/{property}/accessBindings/{accessBinding}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của AccessBinding.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users