Method: properties.accessBindings.batchUpdate

Cập nhật thông tin về nhiều liên kết quyền truy cập vào một tài khoản hoặc tài sản.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/accessBindings:batchUpdate

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Tài khoản hoặc tài sản sở hữu các liên kết quyền truy cập. Cấp độ gốc của tất cả thông báo AccessBinding trong UpdateAccessBindingRequest phải khớp với trường này. Định dạng: - tài khoản/{account} - thuộc tính/{thuộc tính}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "requests": [
    {
      object (UpdateAccessBindingRequest)
    }
  ]
}
Trường
requests[]

object (UpdateAccessBindingRequest)

Bắt buộc. Các yêu cầu chỉ định các liên kết quyền truy cập cần cập nhật. Bạn có thể cập nhật tối đa 1.000 liên kết quyền truy cập cùng một lúc.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của BatchUpdateAccessBindingsResponse.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users