Method: accounts.accessBindings.create

Tạo liên kết quyền truy cập trên một tài khoản hoặc tài sản.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=accounts/*}/accessBindings

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Định dạng: - tài khoản/{account} - thuộc tính/{thuộc tính}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của AccessBinding.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của AccessBinding.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users