تغییرات

2023-09-27

23-01-2023

  • Google Analytics 4 اکنون به‌طور خودکار به جدیدترین اطلاعات جغرافیایی از برچسب‌گذاری با رویدادهای پروتکل اندازه‌گیری با استفاده از client_id یا app_instance_ID می‌پیوندد.

23/05/2022

  • session_id : session_id را به عنوان پارامتر در بر می گیرد تا رویدادهای پروتکل اندازه گیری در گزارش مبتنی بر جلسه ظاهر شوند.
  • user_id : قبلاً، اگر (الف) app_instance_id / client_id بدون user_id ارسال شود و (ب) رویدادهای پروتکل اندازه‌گیری با app_instance_id با user_id ارسال شوند، رویدادهای MP به درستی به Ads صادر نمی‌شوند. این مشکل برطرف شده است تا اکنون رویدادهای پروتکل اندازه گیری صادر و نسبت داده شوند.

26-02-2021

  • دیگر نیازی نیست که رویدادهای تبدیل با 8 ساعت تاخیر ارسال شوند.

14-10-2020

  • نامگذاری به روز شده از برنامه + وب به Google Analytics 4.