Sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Bạn có thể thêm hình ảnh vào sơ đồ trang web hiện có hoặc tạo một sơ đồ trang web riêng chỉ dành cho hình ảnh. Hình ảnh trong sơ đồ trang web sẽ giúp Google khám phá những hình ảnh mà chúng tôi có thể không tìm thấy theo cách khác (chẳng hạn như hình ảnh mà trang web của bạn truy cập bằng mã JavaScript).

Các phương pháp hay nhất

Sơ đồ trang web minh họa

Ví dụ sau đây thể hiện một mục trên sơ đồ trang web cho trang http://example.com/sample1.html (chứa hai hình ảnh) và một mục cho http://example.com/sample2.html (chứa một hình ảnh cùng với mọi siêu dữ liệu tuỳ chọn có thể cung cấp trong một sơ đồ trang web dành cho hình ảnh).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>http://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/picture.jpg</image:loc>
   <image:caption>A funny picture of a cat eating cabbage</image:caption>
   <image:geo_location>Lyon, France</image:geo_location>
   <image:title>Cat vs Cabbage</image:title>
   <image:license>http://example.com/image-license</image:license>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

Bạn có thể đưa vào sơ đồ tối đa 1.000 hình ảnh cho mỗi trang bằng cách dùng cú pháp nêu trong ví dụ này.

Tham chiếu đến sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Vùng chứa tên XML

Các thẻ hình ảnh được xác định trong vùng chứa tên sau:

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Định nghĩa thẻ hình ảnh

Các thẻ sơ đồ trang web sau đây áp dụng riêng cho hình ảnh. Bạn phải sử dụng các thẻ bắt buộc; bạn cũng nên sử dụng các thẻ không bắt buộc để cung cấp thêm thông tin và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Thẻ Bắt buộc Nội dung mô tả
<image:image> Chứa toàn bộ thông tin về một hình ảnh. Mỗi thẻ <url> có thể chứa tối đa 1.000 thẻ <image:image>.
<image:loc> URL của hình ảnh.

Trong một số trường hợp, URL hình ảnh có thể không nằm trên cùng một miền với trang web chính của bạn. Điều này không có vấn đề gì, miễn là cả hai miền đã được xác minh trong Search Console. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một mạng phân phối nội dung như Google Sites để lưu trữ hình ảnh, hãy đảm bảo trang web lưu trữ được xác minh trong Search Console. Ngoài ra, hãy đảm bảo tệp robots.txt của bạn không chặn hoạt động thu thập dữ liệu trên mọi nội dung bạn muốn Google lập chỉ mục.

<image:caption> Không bắt buộc Chú thích cho hình ảnh.
<image:geo_location> Không bắt buộc Vị trí địa lý của hình ảnh. Ví dụ: <image:geo_location>Limerick, Ireland</image:geo_location>.
<image:title> Không bắt buộc Tiêu đề của hình ảnh.
<image:license> Không bắt buộc URL đến giấy phép của hình ảnh. Bạn có thể sử dụng siêu dữ liệu hình ảnh nếu muốn.