Yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu trên URL của bạn

Nếu gần đây, bạn đã thêm hoặc thực hiện thay đổi đối với một trang trên trang web của bạn, bạn có thể yêu cầu Google lập chỉ mục lại trang đó bằng một trong những phương thức sau đây.

Nguyên tắc chung

 • Quy trình thu thập dữ liệu có thể mất từ vài ngày đến vài tuần. Hãy kiên nhẫn và theo dõi tiến trình bằng cách sử dụng báo cáo Trạng thái lập chỉ mục hoặc Công cụ kiểm tra URL.
 • Tất cả các phương pháp mô tả ở đây đều có cùng thời gian phản hồi.
 • Có định mức về số URL có thể gửi.
 • Việc yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu nhiều lần đối với một URL hay sơ đồ trang web sẽ không giúp trang hay sơ đồ đó được thu thập dữ liệu nhanh hơn.

Phương thức yêu cầu thu thập dữ liệu

Sử dụng Công cụ kiểm tra URL (chỉ một số URL)

Hãy dùng Công cụ kiểm tra URL để yêu cầu thu thập dữ liệu các URL riêng lẻ. Hãy lưu ý rằng nếu bạn có rất nhiều URL, bạn nên chuyển sang gửi một sơ đồ trang web.

Để gửi một URL đến chỉ mục, hãy làm như sau:

 1. Đọc các nguyên tắc chung ở trên.
 2. Kiểm tra URL bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra URL.
 3. Chọn Yêu cầu lập chỉ mục. Công cụ này sẽ chạy quy trình kiểm tra trực tiếp trên URL để xem liệu URL này có bất kỳ vấn đề lập chỉ mục rõ ràng nào hay không. Nếu không có vấn đề nào, trang sẽ được đưa vào hàng đợi lập chỉ mục. Nếu công cụ tìm thấy vấn đề với trang thì bạn nên cố gắng khắc phục các vấn đề đó.

Lưu ý: Việc bạn yêu cầu thu thập dữ liệu không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ ngay lập tức thêm trang đó vào chỉ mục (hoặc chúng tôi có thêm trang vào chỉ mục hay không). Hệ thống của chúng tôi chỉ ưu tiên việc thêm nhanh nội dung có chất lượng cao.

Gửi sơ đồ trang web (nhiều URL một lúc)

Sơ đồ trang web là một cách quan trọng để Google khám phá các URL trên trang web của bạn. Sơ đồ trang web cũng có thể bao gồm siêu dữ liệu bổ sung về các phiên bản ngôn ngữ thay thế cũng như các trang dành riêng cho video, hình ảnh hoặc tin tức. Tìm hiểu cách tạo sơ đồ trang web.

Nếu bạn vẫn chưa thay đổi sơ đồ trang web của mình kể từ lần gần nhất Google thu thập dữ liệu, thì việc gửi lại sơ đồ trang web sẽ không có lợi ích gì thêm. Nếu bạn đã cập nhật các trang trong sơ đồ trang web, hãy đánh dấu các trang đó bằng thuộc tính <lastmod>.

Dưới đây là các cách mà bạn có thể thông báo cho Google về sơ đồ trang web của mình:

 • Gửi sơ đồ trang web bằng cách sử dụng báo cáo sơ đồ trang web.
 • Sử dụng công cụ ping. Gửi yêu cầu GET trong trình duyệt hoặc dòng lệnh đến địa chỉ này, trong đó xác định URL đầy đủ của sơ đồ trang web. Hãy chắc chắn rằng tệp sơ đồ trang web có thể truy cập được:
  http://www.google.com/ping?sitemap=<full_URL_of_sitemap>
  Ví dụ:
  http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml
 • Chèn dòng sau vào một vị trí bất kỳ trong robots.txt tệp của bạn để xác định đường dẫn đến sơ đồ trang web của bạn. Chúng tôi sẽ tìm thấy dòng đó vào lần tiếp theo chúng tôi thu thập dữ liệu trang web của bạn:
  Sitemap: http://example.com/my_sitemap.xml