จดจำข้อความในรูปภาพด้วย ML Kit บน iOS

คุณใช้ ML Kit เพื่อจดจำข้อความในรูปภาพหรือวิดีโอได้ เช่น ข้อความป้ายจราจร ลักษณะหลักๆ ของฟีเจอร์นี้ ได้แก่

API การจดจำข้อความ v2
คำอธิบายจดจำข้อความในรูปภาพหรือวิดีโอ รองรับอักษรละติน จีน เทวนาครี ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงภาษาต่างๆ มากมาย
ชื่อ SDKGoogleMLKit/TextRecognition
GoogleMLKit/TextRecognitionChinese
GoogleMLKit/TextRecognitionDevanagari
GoogleMLKit/TextRecognitionJapanese
GoogleMLKit/TextRecognitionKorean
การใช้งานเนื้อหาจะลิงก์แบบคงที่กับแอปในเวลาบิลด์
ผลกระทบต่อขนาดแอปประมาณ 38 MB ต่อ SDK สคริปต์ 1 รายการ
การแสดงSDK สคริปต์ภาษาละตินจะช้ากว่าสำหรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่

ลองเลย

 • ลองใช้แอปตัวอย่างเพื่อดูตัวอย่างการใช้งาน API นี้
 • ลองใช้โค้ดด้วยตนเองโดยใช้ Codelab

ก่อนเริ่มต้น

 1. รวมพ็อด ML Kit ต่อไปนี้ใน Podfile
  # To recognize Latin script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognition', '3.2.0'
  # To recognize Chinese script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionChinese', '3.2.0'
  # To recognize Devanagari script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionDevanagari', '3.2.0'
  # To recognize Japanese script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionJapanese', '3.2.0'
  # To recognize Korean script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionKorean', '3.2.0'
  
 2. หลังจากติดตั้งหรืออัปเดตพ็อดของโปรเจ็กต์แล้ว ให้เปิดโปรเจ็กต์ Xcode โดยใช้ .xcworkspace ของโปรเจ็กต์นั้น Xcode เวอร์ชัน 12.4 ขึ้นไปรองรับ ML Kit

1. สร้างอินสแตนซ์ของ TextRecognizer

สร้างอินสแตนซ์ของ TextRecognizer โดยการเรียกใช้ +textRecognizer(options:) ผ่านตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับ SDK ที่คุณระบุว่าขึ้นต่อกันด้านบน

Swift

// When using Latin script recognition SDK
let latinOptions = TextRecognizerOptions()
let latinTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Chinese script recognition SDK
let chineseOptions = ChineseTextRecognizerOptions()
let chineseTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Devanagari script recognition SDK
let devanagariOptions = DevanagariTextRecognizerOptions()
let devanagariTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Japanese script recognition SDK
let japaneseOptions = JapaneseTextRecognizerOptions()
let japaneseTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Korean script recognition SDK
let koreanOptions = KoreanTextRecognizerOptions()
let koreanTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

Objective-C

// When using Latin script recognition SDK
MLKTextRecognizerOptions *latinOptions = [[MLKTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *latinTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Chinese script recognition SDK
MLKChineseTextRecognizerOptions *chineseOptions = [[MLKChineseTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *chineseTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Devanagari script recognition SDK
MLKDevanagariTextRecognizerOptions *devanagariOptions = [[MLKDevanagariTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *devanagariTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Japanese script recognition SDK
MLKJapaneseTextRecognizerOptions *japaneseOptions = [[MLKJapaneseTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *japaneseTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Korean script recognition SDK
MLKKoreanTextRecognizerOptions *koreanOptions = [[MLKKoreanTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *koreanTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

2. เตรียมรูปภาพอินพุต

ส่งต่อรูปภาพในรูปแบบ UIImage หรือ CMSampleBufferRef ไปยังเมธอด process(_:completion:) ของ TextRecognizer:

สร้างออบเจ็กต์ VisionImage โดยใช้ UIImage หรือ CMSampleBuffer

หากคุณใช้ UIImage ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • สร้างออบเจ็กต์ VisionImage ด้วย UIImage ตรวจสอบว่าได้ระบุ .orientation ที่ถูกต้อง

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

หากคุณใช้ CMSampleBuffer ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ระบุการวางแนวของข้อมูลรูปภาพที่อยู่ใน CMSampleBuffer

  วิธีดูการวางแนวรูปภาพ

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • สร้างออบเจ็กต์ VisionImage โดยใช้ออบเจ็กต์ CMSampleBuffer และการวางแนวดังนี้

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

3. ประมวลผลรูปภาพ

จากนั้นส่งรูปภาพไปยังเมธอด process(_:completion:) ดังนี้

Swift

textRecognizer.process(visionImage) { result, error in
 guard error == nil, let result = result else {
  // Error handling
  return
 }
 // Recognized text
}

Objective-C

[textRecognizer processImage:image
         completion:^(MLKText *_Nullable result,
                NSError *_Nullable error) {
 if (error != nil || result == nil) {
  // Error handling
  return;
 }
 // Recognized text
}];

4. ดึงข้อความจากบล็อกข้อความที่รู้จัก

หากจดจำข้อความสำเร็จ ระบบจะแสดงผลออบเจ็กต์ Text ออบเจ็กต์ Text มีข้อความแบบเต็มที่เห็นอยู่ในรูปภาพ และออบเจ็กต์ TextBlock อย่างน้อย 0 รายการ

TextBlock แต่ละรายการแสดงถึงบล็อกข้อความสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีออบเจ็กต์ TextLine อย่างน้อย 0 รายการ ออบเจ็กต์ TextLine แต่ละรายการมีออบเจ็กต์ TextElement ตั้งแต่ 0 รายการขึ้นไป ซึ่งแสดงถึงคำและเอนทิตีที่คล้ายกับคำ เช่น วันที่และตัวเลข

สำหรับออบเจ็กต์ TextBlock, TextLine และ TextElement แต่ละรายการ คุณจะได้รับข้อความที่รู้จักในภูมิภาคและพิกัดขอบเขตของภูมิภาค

เช่น

Swift

let resultText = result.text
for block in result.blocks {
  let blockText = block.text
  let blockLanguages = block.recognizedLanguages
  let blockCornerPoints = block.cornerPoints
  let blockFrame = block.frame
  for line in block.lines {
    let lineText = line.text
    let lineLanguages = line.recognizedLanguages
    let lineCornerPoints = line.cornerPoints
    let lineFrame = line.frame
    for element in line.elements {
      let elementText = element.text
      let elementCornerPoints = element.cornerPoints
      let elementFrame = element.frame
    }
  }
}

Objective-C

NSString *resultText = result.text;
for (MLKTextBlock *block in result.blocks) {
 NSString *blockText = block.text;
 NSArray<MLKTextRecognizedLanguage *> *blockLanguages = block.recognizedLanguages;
 NSArray<NSValue *> *blockCornerPoints = block.cornerPoints;
 CGRect blockFrame = block.frame;
 for (MLKTextLine *line in block.lines) {
  NSString *lineText = line.text;
  NSArray<MLKTextRecognizedLanguage *> *lineLanguages = line.recognizedLanguages;
  NSArray<NSValue *> *lineCornerPoints = line.cornerPoints;
  CGRect lineFrame = line.frame;
  for (MLKTextElement *element in line.elements) {
   NSString *elementText = element.text;
   NSArray<NSValue *> *elementCornerPoints = element.cornerPoints;
   CGRect elementFrame = element.frame;
  }
 }
}

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพอินพุต

 • เพื่อให้ ML Kit จดจำข้อความได้อย่างถูกต้อง รูปภาพที่ป้อนต้องมีข้อความที่แสดงด้วยข้อมูลพิกเซลที่เพียงพอ โดยหลักการแล้ว แต่ละอักขระควรมีขนาดอย่างน้อย 16x16 พิกเซล โดยทั่วไปจะไม่ได้รับประโยชน์ด้านความถูกต้องของอักขระที่มีขนาดใหญ่กว่า 24x24 พิกเซล

  ตัวอย่างเช่น รูปภาพขนาด 640x480 อาจเหมาะสำหรับการสแกนนามบัตรที่ใช้เต็มความกว้างของรูปภาพ หากต้องการสแกนเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษขนาดตัวอักษร คุณอาจต้องใช้รูปภาพขนาด 720x1280 พิกเซล

 • การโฟกัสรูปภาพต่ำอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการจดจำข้อความ หากไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ ให้ลองขอให้ผู้ใช้ทบทวนรูปภาพอีกครั้ง

 • หากคุณจดจำข้อความในแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ คุณควรพิจารณาขนาดโดยรวมของรูปภาพอินพุต รูปภาพขนาดเล็กจะประมวลผลได้เร็วขึ้น หากต้องการลดเวลาในการตอบสนอง โปรดตรวจสอบว่าข้อความใช้พื้นที่ในรูปภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจับภาพที่ความละเอียดต่ำลง (โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดด้านความแม่นยำที่ระบุไว้ข้างต้น) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

 • สำหรับการประมวลผลเฟรมวิดีโอ ให้ใช้ API แบบซิงโครนัส results(in:) ของตัวตรวจจับ เรียกใช้เมธอดนี้จากฟังก์ชัน captureOutput(_, didOutput:from:) ของ AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate เพื่อรับผลการค้นหาจากเฟรมวิดีโอที่ระบุแบบพร้อมกัน คง alwaysDiscardsLateVideoFrames ของ AVCaptureVideoDataOutput เป็น true เพื่อเร่งการเรียกตัวตรวจจับ หากมีเฟรมวิดีโอใหม่ในระหว่างที่ตัวตรวจจับทำงานอยู่ เฟรมนั้นจะหายไป
 • หากใช้เอาต์พุตของตัวตรวจจับเพื่อวางซ้อนกราฟิกบนรูปภาพอินพุต ให้รับผลลัพธ์จาก ML Kit ก่อน จากนั้นจึงแสดงผลรูปภาพและการวางซ้อนในขั้นตอนเดียว การทำเช่นนี้จะทำให้คุณแสดงผลบนพื้นผิวแสดงผลเพียงครั้งเดียวต่อเฟรมอินพุตที่ประมวลผลแต่ละเฟรม ดูตัวอย่างได้ที่ updatePreviewOverlayViewWithLastFrame ในตัวอย่างการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วของ ML Kit
 • ลองถ่ายภาพที่ความละเอียดต่ำลง อย่างไรก็ตาม โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดขนาดรูปภาพของ API นี้ด้วย
 • อย่าเรียกใช้อินสแตนซ์ TextRecognizer หลายรายการที่มีตัวเลือกสคริปต์ที่ต่างกันพร้อมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนประสิทธิภาพการทำงานที่อาจเกิดขึ้น