Phân đoạn ảnh tự chụp bằng Bộ công cụ máy học trên Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bộ công cụ máy học cung cấp SDK được tối ưu hóa để phân đoạn ảnh tự chụp. Các thành phần của tính năng Phân đoạn ảnh chân dung tự chụp được liên kết tĩnh với ứng dụng của bạn tại thời điểm tạo bản dựng. Điều này sẽ làm tăng kích thước tải xuống ứng dụng của bạn khoảng 4,5 MB và độ trễ API có thể thay đổi từ 25 mili giây đến 65 mili giây tùy thuộc vào kích thước hình ảnh đầu vào, như được đo trên Pixel 4.

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ thêm kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai mục buildscriptallprojects.
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ máy học vào tệp gradle cấp ứng dụng của bạn, thường là app/build.gradle:
dependencies {
 implementation 'com.google.mlkit:segmentation-selfie:16.0.0-beta4'
}

1. Tạo một bản sao của Analyzer (Trình phân đoạn)

Tùy chọn phân đoạn

Để tạo phân đoạn trên một hình ảnh, trước tiên, hãy tạo một thực thể của Segmenter bằng cách chỉ định các tuỳ chọn sau.

Chế độ trình phát hiện

Segmenter hoạt động ở hai chế độ. Hãy nhớ chọn chế độ phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.

STREAM_MODE (default)

Chế độ này được thiết kế để phát trực tuyến khung hình từ video hoặc camera. Ở chế độ này, trình phân đoạn sẽ tận dụng kết quả từ các khung trước để trả về kết quả phân đoạn mượt mà hơn.

SINGLE_IMAGE_MODE

Chế độ này được thiết kế cho các hình ảnh đơn lẻ không liên quan. Ở chế độ này, trình phân đoạn sẽ xử lý từng hình ảnh một cách độc lập mà không làm mượt khung hình.

Bật mặt nạ kích thước thô

Yêu cầu trình phân đoạn trả về mặt nạ kích thước thô khớp với kích thước đầu ra của mô hình.

Kích thước mặt nạ thô (ví dụ: 256x256) thường nhỏ hơn kích thước hình ảnh nhập vào. Vui lòng gọi SegmentationMask#getWidth()SegmentationMask#getHeight() để lấy kích thước mặt nạ khi bật tùy chọn này.

Nếu không chỉ định tùy chọn này, trình phân đoạn sẽ điều chỉnh tỷ lệ mặt nạ thô để phù hợp với kích thước hình ảnh nhập vào. Trong trường hợp sử dụng, bạn không cần phải sử dụng tuỳ chọn này nếu muốn áp dụng phương pháp tính tỷ lệ tuỳ chỉnh hoặc mở rộng lại.

Chỉ định các tùy chọn phân đoạn:

Kotlin

val options =
    SelfieSegmenterOptions.Builder()
      .setDetectorMode(SelfieSegmenterOptions.STREAM_MODE)
      .enableRawSizeMask()
      .build()

Java

SelfieSegmenterOptions options =
    new SelfieSegmenterOptions.Builder()
      .setDetectorMode(SelfieSegmenterOptions.STREAM_MODE)
      .enableRawSizeMask()
      .build();

Tạo một thực thể của Segmenter. Truyền các tuỳ chọn bạn đã chỉ định:

Kotlin

val segmenter = Segmentation.getClient(options)

Java

Segmenter segmenter = Segmentation.getClient(options);

2. Chuẩn bị hình ảnh nhập

Để thực hiện việc phân đoạn trên một hình ảnh, hãy tạo một đối tượng InputImage từ Bitmap, media.Image, ByteBuffer, mảng byte hoặc một tệp trên thiết bị.

Bạn có thể tạo một đối tượng InputImage từ nhiều nguồn, mỗi nguồn được giải thích ở bên dưới.

Sử dụng media.Image

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi chụp ảnh từ máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và chế độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, thì các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính toán giá trị xoay vòng cho bạn.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh cung cấp cho bạn mức độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính toán mức độ đó từ độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị.

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay cho InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo một đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy chuyển ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp cho InputImage.fromFilePath(). Tính năng này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn hình ảnh trong ứng dụng thư viện ảnh.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo một đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho đầu vào media.Image. Sau đó, tạo đối tượng InputImage bằng vùng đệm hoặc mảng, cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hóa màu và độ xoay của hình ảnh:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy khai báo sau:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh này được biểu thị bằng một đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

3. Xử lý hình ảnh

Chuyển đối tượng InputImage đã chuẩn bị sang phương thức process Segmenter.

Kotlin

Task<SegmentationMask> result = segmenter.process(image)
    .addOnSuccessListener { results ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<SegmentationMask> result =
    segmenter.process(image)
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<SegmentationMask>() {
              @Override
              public void onSuccess(SegmentationMask mask) {
                // Task completed successfully
                // ...
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

4. Nhận kết quả phân đoạn

Bạn có thể nhận được kết quả phân đoạn như sau:

Kotlin

val mask = segmentationMask.getBuffer()
val maskWidth = segmentationMask.getWidth()
val maskHeight = segmentationMask.getHeight()

for (val y = 0; y < maskHeight; y++) {
 for (val x = 0; x < maskWidth; x++) {
  // Gets the confidence of the (x,y) pixel in the mask being in the foreground.
  val foregroundConfidence = mask.getFloat()
 }
}

Java

ByteBuffer mask = segmentationMask.getBuffer();
int maskWidth = segmentationMask.getWidth();
int maskHeight = segmentationMask.getHeight();

for (int y = 0; y < maskHeight; y++) {
 for (int x = 0; x < maskWidth; x++) {
  // Gets the confidence of the (x,y) pixel in the mask being in the foreground.
  float foregroundConfidence = mask.getFloat();
 }
}

Để xem ví dụ đầy đủ về cách sử dụng kết quả phân đoạn, vui lòng xem mẫu nhanh về Bộ công cụ máy học.

Mẹo cải thiện hiệu suất

Chất lượng của kết quả phụ thuộc vào chất lượng của hình ảnh đầu vào:

 • Để Bộ công cụ máy học nhận được kết quả phân đoạn chính xác, hình ảnh phải có kích thước tối thiểu là 256x256 pixel.
 • Tiêu điểm không chính xác về hình ảnh cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác. Nếu bạn không nhận được kết quả chấp nhận được, hãy yêu cầu người dùng chụp lại hình ảnh.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng phân đoạn trong ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Sử dụng STREAM_MODE.
 • Hãy cân nhắc chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn. Tuy nhiên, xin lưu ý các yêu cầu về kích thước hình ảnh của API này.
 • Hãy cân nhắc bật tuỳ chọn mặt nạ kích thước thô và kết hợp tất cả logic chuyển đổi kích thước với nhau. Ví dụ: thay vì cho phép API điều chỉnh tỷ lệ mặt nạ cho phù hợp với kích thước hình ảnh nhập vào trước, sau đó bạn điều chỉnh lại tỷ lệ để phù hợp với kích thước Chế độ xem để hiển thị, bạn chỉ cần yêu cầu mặt nạ kích thước thô và kết hợp hai bước này thành một.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera hoặc camera2, hãy hạn chế các lệnh gọi đến trình phát hiện. Nếu có khung video mới trong khi trình phát hiện đang chạy, hãy thả khung hình. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu khởi động nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API CameraX, hãy nhớ đặt chiến lược backpressure thành giá trị mặc định ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Việc này đảm bảo mỗi lần chỉ phân phối một hình ảnh để phân tích. Nếu nhiều hình ảnh được tạo hơn khi trình phân tích bận, các hình ảnh đó sẽ tự động bị xóa và không được đưa vào hàng đợi phân phối. Khi hình ảnh đang được phân tích bị đóng bằng cách gọi ImageImage.Closed(), hình ảnh mới nhất sẽ được phân phối.
 • Nếu bạn sử dụng đầu ra của trình phát hiện để che phủ hình ảnh trên hình ảnh nhập vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ máy học, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ trong một bước duy nhất. Thao tác này sẽ xuất hiện trên bề mặt màn hình chỉ một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu khởi động nhanh để xem ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888. Nếu bạn sử dụng API Máy ảnh cũ, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.