Stilli Harita Ekle

Platform seçin: Android iOS JavaScript

Bu sayfa, örnek olarak gece modunu kullanarak haritanızın stilini ayarlamayla ilgili hızlı bir kılavuzdur.

Genel bakış

Stil seçenekleriyle standart Google harita stillerinin sunumunu özelleştirebilir, yollar, parklar, işletmeler ve diğer önemli yerler gibi özelliklerin görsel görünümünü değiştirebilirsiniz. Bu sayede, haritanın belirli bileşenlerini vurgulayabilir veya haritanın, uygulamanızın stilini tamamlamasını sağlayabilirsiniz.

Stil yalnızca kGMSTypeNormal harita türünde çalışır.

Haritanıza stil uygulama

Bir haritaya özel eşleme stilleri uygulamak amacıyla, yerel JSON dosyası için URL veya stil tanımlarını içeren bir JSON dizesi ileterek bir GMSMapStyle örneği oluşturmak üzere GMSMapStyle(...) çağrısı yapın. GMSMapStyle örneğini haritanın mapStyle özelliğine atayın.

JSON dosyası kullanma

Aşağıdaki örneklerde GMSMapStyle(...) çağrısının yapılması ve yerel bir dosya için URL'nin iletilmesi gösterilmektedir:

Swift

import GoogleMaps

class MapStyling: UIViewController {

 // Set the status bar style to complement night-mode.
 override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
  return .lightContent
 }

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 14.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)

  do {
   // Set the map style by passing the URL of the local file.
   if let styleURL = Bundle.main.url(forResource: "style", withExtension: "json") {
    mapView.mapStyle = try GMSMapStyle(contentsOfFileURL: styleURL)
   } else {
    NSLog("Unable to find style.json")
   }
  } catch {
   NSLog("One or more of the map styles failed to load. \(error)")
  }

  self.view = mapView
 }
}
   

Objective-C

#import "MapStyling.h"
@import GoogleMaps;

@interface MapStyling ()

@end

@implementation MapStyling

// Set the status bar style to complement night-mode.
- (UIStatusBarStyle)preferredStatusBarStyle {
 return UIStatusBarStyleLightContent;
}

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 NSBundle *mainBundle = [NSBundle mainBundle];
 NSURL *styleUrl = [mainBundle URLForResource:@"style" withExtension:@"json"];
 NSError *error;

 // Set the map style by passing the URL for style.json.
 GMSMapStyle *style = [GMSMapStyle styleWithContentsOfFileURL:styleUrl error:&error];

 if (!style) {
  NSLog(@"The style definition could not be loaded: %@", error);
 }

 mapView.mapStyle = style;
 self.view = mapView;
}

@end
   

Stil seçeneklerini tanımlamak için projenize style.json adlı yeni bir dosya ekleyin ve gece modu stili için aşağıdaki JSON stil bildirimini yapıştırın:

Dize kaynağı kullanma

Aşağıdaki örneklerde GMSMapStyle(...) çağrısı ve bir dize kaynağının aktarılması gösterilmektedir:

Swift

class MapStylingStringResource: UIViewController {

 let MapStyle = "JSON_STYLE_GOES_HERE"

 // Set the status bar style to complement night-mode.
 override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
  return .lightContent
 }

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 14.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)

  do {
   // Set the map style by passing a valid JSON string.
   mapView.mapStyle = try GMSMapStyle(jsonString: MapStyle)
  } catch {
   NSLog("One or more of the map styles failed to load. \(error)")
  }

  self.view = mapView
 }
}
   

Objective-C

@implementation MapStylingStringResource

// Paste the JSON string to use.
static NSString *const kMapStyle = @"JSON_STYLE_GOES_HERE";

// Set the status bar style to complement night-mode.
- (UIStatusBarStyle)preferredStatusBarStyle {
 return UIStatusBarStyleLightContent;
}

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 NSError *error;

 // Set the map style by passing a valid JSON string.
 GMSMapStyle *style = [GMSMapStyle styleWithJSONString:kMapStyle error:&error];

 if (!style) {
  NSLog(@"The style definition could not be loaded: %@", error);
 }

 mapView.mapStyle = style;
 self.view = mapView;
}

@end
   

Stil seçeneklerini tanımlamak için aşağıdaki stil dizesini kMapStyle değişkeninin değeri olarak yapıştırın:

JSON stili bildirimleri

Stilli haritalar, bir haritaya renk ve diğer stil değişikliklerini uygulamak için iki kavram kullanır:

 • Seçiciler, harita üzerinde stilini ayarlayabileceğiniz coğrafi bileşenleri belirtir. Bunlar, yollar, parklar, su kütleleri ve daha fazlasını ve etiketlerini içerir. Seçiciler, featureType ve elementType özellikleri olarak belirtilen özellikler ve öğeler içerir.
 • Stil araçları, harita öğelerine uygulayabileceğiniz renk ve görünürlük özellikleridir. Görüntülenen rengi ton, renk ve açıklık/gama değerlerinin bir kombinasyonuyla tanımlarlar.

JSON stil seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için stil referansına bakın.

Haritalar Platformu Stil Sihirbazı

JSON stil nesnesi oluşturmanın hızlı bir yolu olarak Haritalar Platformu Stil Sihirbazı'nı kullanın. iOS için Haritalar SDK'sı, Maps JavaScript API ile aynı stil beyanlarını destekler.

Tam kod örnekleri

GitHub'daki ApiDemos deposu, stillerin kullanımını gösteren örnekler içerir.

Sonraki adım

Stil ile haritadaki özellikleri nasıl gizleyebileceğinizi öğrenin.