Thiết lập dự án Xcode

Sau khi bật tính năng thanh toán và tạo khoá API, bạn đã có thể thiết lập dự án Xcode mà bạn dùng để phát triển ứng dụng của mình.

Ghi chú phát hành có sẵn cho mỗi bản phát hành.

Bước 1: Cài đặt phần mềm cần thiết

Để tạo dự án bằng cách sử dụng SDK Maps dành cho iOS, bạn phải tải xuống và cài đặt:

 • Xcode phiên bản 15.0 trở lên

Bước 2: Tạo dự án Xcode và cài đặt SDK Maps dành cho iOS

Trình quản lý gói Swift

Bạn có thể cài đặt SDK Maps dành cho iOS thông qua Trình quản lý gói Swift. Để thêm SDK này, hãy đảm bảo bạn đã xoá mọi phần phụ thuộc hiện có của SDK Maps dành cho iOS.

Để thêm SDK vào một dự án mới hoặc hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Xcode project hoặc workspace, sau đó chuyển đến File > Add Package Dependencies (Tệp > Thêm phần phụ thuộc gói).
 2. Nhập https://github.com/googlemaps/ios-maps-sdk làm URL, nhấn Enter để kéo gói và nhấp vào "Thêm gói".
 3. Để cài đặt một version cụ thể, hãy đặt trường Quy tắc phần phụ thuộc thành một trong các tuỳ chọn dựa trên phiên bản. Đối với dự án mới, bạn nên chỉ định phiên bản mới nhất và sử dụng tuỳ chọn "Phiên bản chính xác". Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào "Thêm gói".
 4. Trong cửa sổ Choose Package Products (Chọn sản phẩm gói), hãy xác minh GoogleMaps, GoogleMapsBaseGoogleMapsCore sẽ được thêm vào mục tiêu main mà bạn chỉ định. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào "Thêm gói".
 5. Để xác minh việc cài đặt, hãy chuyển đến ngăn General của mục tiêu. Trong Frameworks, Libraries và Embedded Content (Nội dung được nhúng), bạn sẽ thấy các gói đã cài đặt. Bạn cũng có thể xem phần "Package Dependencies" (Phần phụ thuộc của gói) trong "Project Navigator" (Trình điều hướng dự án) để xác minh gói và phiên bản của gói đó.

Để cập nhật package cho một dự án hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Xcode, hãy chuyển đến "File > Packages > Update To New Package Versions" (Tệp > Gói > Cập nhật lên phiên bản gói mới nhất).
 2. Để xác minh quá trình cài đặt, hãy chuyển đến phần Package Dependencies (Phần phụ thuộc của gói) trong Project Navigator (Trình điều hướng dự án) để xác minh gói và phiên bản của gói đó.

Để xoá SDK Maps hiện có cho các phần phụ thuộc iOS được thêm bằng CocoaPods, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng không gian làm việc Xcode của bạn. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi thực thi lệnh sau:
  sudo gem install cocoapods-deintegrate cocoapods-clean 
  pod deintegrate 
  pod cache clean --all
 2. Hãy xoá Podfile, Podfile.resolved và Xcode workspace nếu bạn không sử dụng chúng cho bất kỳ sản phẩm nào khác ngoài CocoaPods.

Để xoá SDK Maps hiện có dành cho iOS được cài đặt theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong phần cài đặt cấu hình của dự án Xcode, hãy tìm Khung, Thư viện và Nội dung được nhúng. Sử dụng dấu trừ(-) để xoá khung sau:
  • GoogleMaps.xcframework
  • GoogleMapsBase.xcframework
  • GoogleMapsCore.xcframework
 2. Trong thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode, hãy xoá gói GoogleMaps.

CocoaPods

SDK Maps dành cho iOS được cung cấp dưới dạng nhóm CocoaPods. CocoaPods là trình quản lý phần phụ thuộc nguồn mở cho các dự án Swift và Objective-C Cacao.

Nếu bạn chưa cài đặt công cụ CocoaPods, hãy cài đặt công cụ này trên macOS bằng cách chạy lệnh sau từ cửa sổ dòng lệnh. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng CocoaPods.

sudo gem install cocoapods

Tạo một Podfile cho SDK Maps dành cho iOS và sử dụng SDK này để cài đặt API và các phần phụ thuộc của API đó:

 1. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu dự án đó vào máy cục bộ của bạn. Nếu bạn mới làm quen với việc phát triển ứng dụng cho iOS:
  1. Tạo một dự án mới.
  2. Chọn mẫu iOS > Ứng dụng.
  3. Trên màn hình tuỳ chọn của dự án:
   1. Nhập Project Name (Tên dự án).
   2. Ghi lại giá trị của trường Giá trị nhận dạng gói. Bạn có thể dùng giá trị đó để hạn chế khoá API ở bên dưới.
   3. Đặt Interface (Giao diện) của dự án thành Storyboard (Bảng phân cảnh).
   4. Đặt Language (Ngôn ngữ) thành Swift hoặc Objective-C.
 2. Tạo một tệp có tên Podfile trong thư mục dự án. Tệp này xác định các phần phụ thuộc của dự án.
 3. Chỉnh sửa Podfile và thêm các phần phụ thuộc cùng với versions của các phần phụ thuộc đó. Sau đây là một ví dụ về phần phụ thuộc mà bạn cần cho SDK Maps dành cho iOS:
  source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
  
  platform :ios, '15.0'
  
  target 'YOUR_APPLICATION_TARGET_NAME_HERE' do
   pod 'GoogleMaps', '8.4.0'
  end
  
  Hãy nhớ chạy pod outdated thường xuyên để phát hiện thời điểm có phiên bản mới hơn nhằm đảm bảo bạn luôn nắm bắt thông tin mới nhất. Nếu cần, hãy nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
 4. Lưu Podfile.
 5. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi chuyển đến thư mục chứa Podfile:

  cd <path-to-project>
 6. Chạy lệnh pod install. Thao tác này sẽ cài đặt các API được chỉ định trong Podfile, cùng với mọi phần phụ thuộc có thể có trong các API đó.

  pod install
 7. Đóng Xcode, sau đó mở (nhấp đúp) vào tệp .xcworkspace của dự án để chạy Xcode. Từ thời điểm này trở đi, bạn phải dùng tệp .xcworkspace để mở dự án.

Để cập nhật API cho dự án hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi chuyển đến thư mục dự án có chứa Podfile.
 2. Chạy lệnh pod update. Thao tác này sẽ cập nhật tất cả API được chỉ định trong Podfile lên phiên bản mới nhất.

Cài đặt thủ công

Hướng dẫn này cho bạn biết cách thêm XCFrameworks có chứa SDK Maps dành cho iOS vào dự án của bạn theo cách thủ công và định cấu hình chế độ cài đặt bản dựng trong Xcode. XCFramework là một gói nhị phân mà bạn có thể sử dụng trên nhiều nền tảng, bao gồm cả các máy sử dụng Apple silicon.
 1. Tải các tệp nhị phân SDK và tệp tài nguyên sau đây xuống:
 2. Giải nén các tệp để truy cập vào XCFrameworks và tài nguyên.
 3. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu dự án đó vào máy cục bộ của bạn. Nếu bạn mới làm quen với việc phát triển ứng dụng cho iOS:
  1. Tạo một dự án mới.
  2. Chọn mẫu iOS > Ứng dụng.
  3. Trên màn hình tuỳ chọn của dự án:
   1. Nhập Project Name (Tên dự án).
   2. Ghi lại giá trị của trường Giá trị nhận dạng gói. Bạn có thể dùng giá trị đó để hạn chế khoá API ở bên dưới.
   3. Đặt Interface (Giao diện) của dự án thành Storyboard (Bảng phân cảnh).
   4. Đặt Language (Ngôn ngữ) thành Swift hoặc Objective-C.
 4. Mở thẻ General (Chung). Kéo các XCFrameworks sau vào dự án của bạn trong phần Frameworks, Libraries and Embedded Content (Nội dung được nhúng). Hãy nhớ chọn Do Not Nhúng (Không nhúng) cho từng XCFramework:
  • GoogleMaps.xcframework
  • GoogleMapsBase.xcframework
  • GoogleMapsCore.xcframework
 5. Sao chép GoogleMaps.bundle từ GoogleMapsResources mà bạn đã tải xuống vào thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode. Hãy nhớ chọn Sao chép các mục vào thư mục của nhóm đích khi được nhắc.
 6. Chọn dự án của bạn trên Project Navigator rồi chọn mục tiêu của ứng dụng.
 7. Mở thẻ Tạo giai đoạn cho mục tiêu của ứng dụng. Trong phần Link Binary with Libraries (Liên kết tệp nhị phân với thư viện), hãy thêm các khung và thư viện sau:
  • Accelerate.framework
  • Contacts.framework
  • CoreData.framework
  • CoreGraphics.framework
  • CoreImage.framework
  • CoreLocation.framework
  • CoreTelephony.framework
  • CoreText.framework
  • GLKit.framework
  • ImageIO.framework
  • libc++.tbd
  • libz.tbd
  • Metal.framework
  • OpenGLES.framework
  • QuartzCore.framework
  • SystemConfiguration.framework
  • UIKit.framework
 8. Chọn dự án của bạn thay vì một mục tiêu cụ thể rồi mở thẻ Build Settings (Cài đặt bản dựng). Trong phần Liên kết – Chung -> Cờ trình liên kết khác, hãy thêm -ObjC vào phần "Gỡ lỗi" và "Phát hành". Nếu các chế độ cài đặt này không xuất hiện, hãy thay đổi bộ lọc trong thanh Build Settings (Cài đặt bản dựng) từ Basic (Cơ bản) thành All (Tất cả).

 9. Để cài đặt SDK Địa điểm cho XCFramework trên iOS, hãy xem phần Bắt đầu sử dụng SDK Địa điểm dành cho iOS.

Thêm tệp kê khai quyền riêng tư của Apple

Apple yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư trong ứng dụng đối với các ứng dụng trên App Store. Truy cập trang Chi tiết về quyền riêng tư trên App Store của Apple để xem nội dung cập nhật và biết thêm thông tin.

 1. Tải gói Tệp kê khai quyền riêng tư cho SDK Maps dành cho iOS: GoogleMapsPrivacy.
 2. Giải nén tệp để truy cập vào GoogleMapsPrivacy.bundle.
 3. Thêm GoogleMapsPrivacy.bundle vào trình điều hướng của Dự án Xcode bằng một trong các phương thức này. Hãy nhớ chọn hộp "Thêm vào mục tiêu" cho mục tiêu của ứng dụng. Sau khi thêm, tệp PrivacyInfo sẽ xuất hiện trong trình điều hướng của dự án và bạn có thể kiểm tra các giá trị.
 4. Ảnh chụp màn hình thông tin quyền riêng tư của Xcode
 5. Xác minh rằng tệp kê khai quyền riêng tư đã được thêm vào bằng cách tạo bản lưu trữ của ứng dụng và tạo báo cáo về quyền riêng tư từ bản lưu trữ.

Bước 3: Thêm khoá API vào dự án

Trong mục Lấy khoá API, bạn đã tạo một khoá API cho ứng dụng của mình. Bây giờ, hãy thêm khoá đó vào dự án Xcode của bạn.

Trong các ví dụ sau, hãy thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API.

để biết thêm thông tin.

Swift

Thêm khoá API vào AppDelegate.swift như sau:

 1. Thêm câu lệnh nhập sau:
  import GoogleMaps
 2. Thêm đoạn mã sau vào phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) bằng cách sử dụng khoá API:
  GMSServices.provideAPIKey("YOUR_API_KEY")
 3. Nếu bạn cũng đang sử dụng Places API, hãy thêm lại khoá của bạn như minh hoạ bên dưới:
  GMSPlacesClient.provideAPIKey("YOUR_API_KEY")

Objective-C

Thêm khoá API vào AppDelegate.m như sau:

 1. Thêm câu lệnh nhập sau:
  @import GoogleMaps;
 2. Thêm đoạn mã sau vào phương thức application:didFinishLaunchingWithOptions: bằng cách sử dụng khoá API:
  [GMSServices provideAPIKey:@"YOUR_API_KEY"];
 3. Nếu bạn cũng đang sử dụng Places API, hãy thêm lại khoá của bạn như minh hoạ bên dưới:
  [GMSPlacesClient provideAPIKey:@"YOUR_API_KEY"];

Bước 4: Thêm bản đồ

Swift

/*
 *  Copyright 2020 Google Inc. All rights reserved.
 *
 *
 *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
 *  file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 *
 *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
 *  the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
 *  ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
 *  permissions and limitations under the License.
 */

import UIKit
import GoogleMaps

class ViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view.
    // Create a GMSCameraPosition that tells the map to display the
    // coordinate -33.86,151.20 at zoom level 6.

    let options = GMSMapViewOptions()
    options.camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 6.0)
    options.frame = self.view.bounds

    let mapView = GMSMapView(options: options)
    self.view.addSubview(mapView)

    // Creates a marker in the center of the map.
    let marker = GMSMarker()
    marker.position = CLLocationCoordinate2D(latitude: -33.86, longitude: 151.20)
    marker.title = "Sydney"
    marker.snippet = "Australia"
    marker.map = mapView
 }
}

Objective-C

/*
*  Copyright 2020 Google Inc. All rights reserved.
*
*
*  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
*  file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
*
*  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
*  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
*  the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
*  ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
*  permissions and limitations under the License.
*/

#import "ViewController.h"
#import <GoogleMaps/GoogleMaps.h>

@interface ViewController()

@end

@implementation ViewController

-  (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 // Do any additional setup after loading the view.
 // Create a GMSCameraPosition that tells the map to display the
 // coordinate -33.86,151.20 at zoom level 6.
 GMSMapViewOptions *options = [[GMSMapViewOptions alloc] init];
 options.camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.8683
                            longitude:151.2086
                               zoom:6];
 options.frame = self.view.bounds;
 GMSMapView *mapView = [[GMSMapView alloc] initWithOptions:options];

 [self.view addSubview:mapView];

 // Creates a marker in the center of the map.
 GMSMarker *marker = [[GMSMarker alloc] init];
 marker.position = CLLocationCoordinate2DMake(-33.86, 151.20);
 marker.title = @"Sydney";
 marker.snippet = @"Australia";
 marker.map = mapView;
}

@end

Bước 5 (Không bắt buộc): Khai báo giao thức URL mà API sử dụng

Kể từ iOS 9 và Xcode 7, các ứng dụng có thể khai báo giao thức URL mà chúng dự định mở bằng cách chỉ định các giao thức đó trong tệp Info.plist của ứng dụng. SDK Maps dành cho iOS sẽ mở ứng dụng Google Maps dành cho thiết bị di động khi người dùng nhấp vào biểu trưng Google trên bản đồ. Do đó, ứng dụng của bạn có thể khai báo các lược đồ URL có liên quan.

Để khai báo giao thức URL mà SDK Maps dành cho iOS sử dụng, hãy thêm các dòng sau vào Info.plist của bạn:

LSApplicationQueriesSchemes googlechromes comgooglemaps

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy cấu hình trong giao diện người dùng của Xcode:

Cấu hình LSApplicationRetrieveSchemes trong
Xcode

Nếu không có nội dung khai báo ở trên, các lỗi sau đây có thể xảy ra khi người dùng nhấn vào biểu trưng Google trên bản đồ:

-canOpenURL: không thành công cho URL: "comgooglemaps://" - lỗi: "Ứng dụng này không được phép truy vấn lược đồ comgooglemaps" -canOpenURL: không truy vấn được cho URL: "googlechromes://" - lỗi: "Ứng dụng này không được phép truy vấn lược đồ googlechromes"

Để loại bỏ những lỗi này, hãy thêm phần khai báo vào Info.plist.

Bước tiếp theo

Giờ đây, khi đã có khoá API và dự án Xcode, bạn có thể tạo và chạy ứng dụng. SDK Điều hướng dành cho iOS cung cấp nhiều hướng dẫn và ứng dụng mẫu có thể giúp bạn bắt đầu. Để biết thêm chi tiết, hãy xem: