Mức thu phóng kiểu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Khả năng sử dụng: Tính năng này có trên Android, iOS, JavaScript và Maps Static.

Điều chỉnh bản đồ của bạn một cách hiệu quả hơn theo nhu cầu của người dùng bằng cách làm nổi bật các tính năng ở mức thu phóng mà bản đồ được xem. Ví dụ: bạn có thể làm nổi bật địa điểm yêu thích hoặc đường sau khi người xem đã phóng to một địa điểm cụ thể mà bạn quan tâm.

Bạn có thể tạo kiểu cho các phần tử của tính năng bản đồ để các phần tử xuất hiện giống nhau ở mọi mức thu phóng trên bản đồ. Đối với một số phần tử, bạn có thể tạo kiểu riêng cho các mức thu phóng khác nhau.

Không phải tính năng nào cũng cho phép bạn tuỳ chỉnh mức thu phóng. Các phần tử tính năng ánh xạ mà bạn có thể thiết lập kiểu mức thu phóng có biểu tượng hình thoi ở bên phải.

Biểu tượng hình thoi cho thấy có tính năng tạo kiểu mức thu phóng

Tìm hiểu định kiểu mức thu phóng

Các mức thu phóng thay đổi từ 0, mức thu nhỏ nhất, hiển thị thế giới, đến 22, mức phóng to nhất, hiển thị một phần chi tiết nhỏ của bản đồ. keyzoom là mức thu phóng mà bạn muốn bắt đầu một kiểu mới.

Khi bạn tạo kiểu cho các tính năng bản đồ ở các mức thu phóng khác nhau, kiểu đó sẽ áp dụng cho mọi mức thu phóng cao hơn (Phóng to hơn) cho đến khi đạt đến một kiểu mức thu phóng khác. Mức thu phóng 0 luôn được thêm với kiểu hiện tại.

Ví dụ: nếu bạn đặt kiểu ở mức thu phóng 5 và 10:

 • Kiểu thu phóng mức 5 áp dụng cho các mức thu phóng 5-9
 • Kiểu thu phóng mức 10 áp dụng cho mức thu phóng 10 đến 22.
 • Mức thu phóng từ 0 đến 4 vẫn giữ kiểu hiện tại.

Khi bạn tuỳ chỉnh kiểu mức thu phóng cho một đối tượng bản đồ, kiểu đó sẽ ghi đè mọi kiểu tuỳ chỉnh trên đối tượng bản đồ tổng thể.

Tuỳ chỉnh các mức thu phóng khác nhau

 1. Trong Cloud Console, hãy chuyển đến phần Kiểu bản đồ rồi chọn một dự án (nếu cần).

 2. Tạo hoặc mở một kiểu bản đồ và chọn Tuỳ chỉnh trong trình chỉnh sửa kiểu. Để biết chi tiết, hãy xem phần Tạo kiểu bản đồ.

 3. Trong ngăn Đối tượng bản đồ, hãy chọn một đối tượng bản đồ để tuỳ chỉnh. Một ngăn sẽ mở ra và hiển thị các phần tử bạn có thể tuỳ chỉnh.

 4. Bên cạnh phần tử mà bạn muốn thêm định kiểu mức thu phóng, hãy chọn hình thoi thu phóng ở bên phải để mở ngăn định kiểu mức thu phóng.

  Biểu tượng hình thoi cho thấy có tính năng tạo kiểu mức thu phóng

 5. Bên cạnh mục Thu phóng hiện tại, hãy chọn mức thu phóng mà bạn muốn tuỳ chỉnh. Bản đồ xem trước sẽ điều chỉnh theo mức thu phóng đó.

  Mức thu phóng hiện tại

 6. Chọn Thêm tính năng Thu phóng phím.

 7. Ngăn định kiểu mức thu phóng sẽ thay đổi để hiển thị mức thu phóng 0 với kiểu hiện tại (trong trường hợp này là màu đen) và thêm một đường cho mức thu phóng đã chọn. Tạo kiểu cho mức thu phóng này và tạo kiểu cho mức thu phóng 0, nếu cần.

  Đặt kiểu mức thu phóng mới

 8. Để đặt một mức thu phóng khác, hãy thay đổi Current Zoom (Thu phóng hiện tại) rồi chọn Add Keyzoom (Thêm phím thu phóng) một lần nữa để thêm một mức thu phóng khác vào danh sách. Tiếp tục thêm và đặt kiểu mức thu phóng cho đến khi bạn hoàn tất.

 9. Khi bạn hoàn tất, hãy đóng ngăn định kiểu mức thu phóng.

Lưu và xuất bản định kiểu mức thu phóng

 1. Để lưu các thay đổi về kiểu bản đồ, hãy chọn Lưu.

 2. Để làm cho các thay đổi có hiệu lực đối với mã bản đồ được liên kết với kiểu bản đồ của bạn, hãy chọn Xuất bản.

Xoá kiểu mức thu phóng

 1. Trong ngăn Đối tượng bản đồ, hãy chọn một đối tượng bản đồ để tuỳ chỉnh.

 2. Bên cạnh phần tử mà bạn muốn xoá kiểu mức thu phóng, hãy chọn hình thoi thu phóng nhỏ ở bên phải. Các phần tử có kiểu mức thu phóng hiển thị một hình thoi màu xanh dương được tô màu nền.

  Biểu tượng thu phóng tô màu nền cho thấy định kiểu mức thu phóng đã được đặt

 3. Bên cạnh mức thu phóng bạn muốn xoá, hãy chọn biểu tượng thùng rác để xoá.

  Để xoá kiểu mức thu phóng, hãy chọn biểu tượng thùng rác

 4. Chọn X để đóng ngăn định kiểu mức thu phóng.

Xoá tất cả kiểu mức thu phóng

 1. Trong ngăn phần tử cho tính năng bản đồ, hãy mở ngăn định kiểu mức thu phóng.

 2. Chọn biểu tượng thùng rác bên cạnh mỗi mức thu phóng cho đến khi xoá hết các mức đó.

Nếu bạn muốn xoá tất cả kiểu tuỳ chỉnh khỏi phần tử tính năng bản đồ đó, trong ngăn phần tử, hãy chọn biểu tượng dấu trừ bên cạnh tên phần tử.