Address Validation API

ה-API לאימות כתובות מאפשר למפתחים לאמת את רמת הדיוק של כתובות. בהינתן כתובת, הוא מחזיר מידע על נכונות הרכיבים של הכתובת שנבדקה, על קוד גיאוגרפי ועל קביעת התקינות של הכתובת שמנותחה.

שירות: addressvalidation.googleapis.com

כדי להתקשר לשירות הזה, מומלץ להשתמש בספריות לקוח ש-Google מספקת. אם האפליקציה שלכם צריכה להשתמש בספריות משלכם כדי להתקשר לשירות הזה, השתמשו במידע הבא כשתבצעו את בקשות ה-API.

מסמך Discovery

מסמך Discovery הוא מפרט שמחשב יכול לקרוא כדי לתאר ולצרוך ממשקי API של REST. הוא משמש לבניית ספריות לקוח, יישומי פלאגין של IDE וכלים אחרים שיוצרים אינטראקציה עם Google APIs. שירות אחד עשוי לספק מספר מסמכי גילוי. השירות הזה מספק את מסמך הגילוי הבא:

נקודת הקצה של השירות

נקודת קצה (endpoint) היא כתובת URL בסיסית המציינת את כתובת הרשת של שירות API. ייתכן שלשירות אחד יהיו כמה נקודות קצה. לשירות הזה יש נקודת קצה (endpoint) הבאה וכל ה-URIs הבאים הם יחסיים לנקודת הקצה הזו:

  • https://addressvalidation.googleapis.com

משאב REST: v1

שיטות
provideValidationFeedback POST /v1:provideValidationFeedback
משוב על התוצאה של רצף ניסיונות האימות.
validateAddress POST /v1:validateAddress
מתבצע אימות של כתובת.