Phân biệt đường liên kết đến dịch vụ giao đồ ăn và dịch vụ mang đi

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các đối tác Tích hợp người dùng mới có thể liên kết action_link_type khác với action_link(các) của họ. action_link_type giúp xác định loại hành động mà người dùng có thể thực hiện khi họ được chuyển hướng đến trang web của đối tác bằng đường liên kết đó.

 • Bạn chỉ có thể liên kết một action_link_type với mỗi action_link.

Khi đặt đồ ăn, người dùng có thể yêu cầu thực hiện một trong hai thao tác sau:

 • Yêu cầu nhà hàng tự đến lấy (Đặt đồ ăn mang đi)
 • Yêu cầu giao đồ ăn đến một địa điểm cụ thể (Đặt đồ ăn giao tận nơi)

Tất cả đối tác tham gia chương trình Food Actions đều nên sử dụng tính năng này. Nếu bạn đang gửi action_link() cho chúng tôi bằng action_link_type = ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD hoặc service_type = SERVICE_TYPE_FOOD_ORDERING, thì bạn nên cập nhật nguồn cấp dữ liệu của mình để phù hợp với phương pháp hiện tại.

Người bán hỗ trợ đặt đồ ăn tự đến lấy

Người bán

{
 "merchant": [
  {
   "merchant_id": "merch10",
   "name": "Sample Restaurant",
   "telephone": "+1-650-123-4567",
   "url": "https://www.restaurantsamplewebsite.com",
   "category": "restaurant",
   "geo": {
    "address": {
     "street_address": "803 11th Avenue",
     "locality": "Sunnyvale",
     "region": "CA",
     "country": "USA",
     "postal_code": "94089"
    }
   },
   "action_link": [
    {
     "url": "https://www.partnerwebsite.com/foodtakeout/merch34",
     "action_link_type": "ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD_TAKEOUT",
     "language": "en",
     "platform": "ACTION_PLATFORM_WEB_APPLICATION"
    }
   ]
  }
 ]
}

Người bán hỗ trợ đặt đồ ăn giao tận nơi

Người bán

{
 "merchant": [
  {
   "merchant_id": "merch10",
   "name": "Sample Restaurant",
   "telephone": "+1-650-123-4567",
   "url": "https://www.restaurantsamplewebsite.com",
   "category": "restaurant",
   "geo": {
    "address": {
     "street_address": "803 11th Avenue",
     "locality": "Sunnyvale",
     "region": "CA",
     "country": "USA",
     "postal_code": "94089"
    }
   },
   "action_link": [
    {
     "url": "https://www.partnerwebsite.com/fooddelivery/merch34",
     "action_link_type": "ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD_DELIVERY",
     "language": "en",
     "platform": "ACTION_PLATFORM_WEB_APPLICATION"
    }
   ]
  }
 ]
}

Người bán hỗ trợ dịch vụ giao và nhận đồ ăn mang đi

Nếu người bán hỗ trợ cả hai việc này, tức là giao hàng và đặt đồ ăn, bạn nên cung cấp hai action_link riêng biệt và liên kết họ với các hành động thích hợp.

Người bán

{
 "merchant": [
  {
   "merchant_id": "merch10",
   "name": "Sample Restaurant",
   "telephone": "+1-650-123-4567",
   "url": "https://www.restaurantsamplewebsite.com",
   "category": "restaurant",
   "geo": {
    "address": {
     "street_address": "803 11th Avenue",
     "locality": "Sunnyvale",
     "region": "CA",
     "country": "USA",
     "postal_code": "94089"
    }
   },
   "action_link": [
    {
     "url": "https://www.partnerwebsite.com/foodtakeout/merch34",
     "action_link_type": "ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD_TAKEOUT",
     "language": "en",
     "platform": "ACTION_PLATFORM_WEB_APPLICATION"
    },
    {
     "url": "https://www.partnerwebsite.com/fooddelivery/merch34",
     "action_link_type": "ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD_DELIVERY",
     "language": "en",
     "platform": "ACTION_PLATFORM_WEB_APPLICATION"
    }
   ]
  }
 ]
}

Người bán hỗ trợ cả hai hành động thông qua một URL duy nhất

Ví dụ: nếu action_link chứa đường liên kết sâu đến trang đặt hàng chung cho nhà hàng, trong đó người dùng sẽ được yêu cầu chọn giữa Dịch vụ giao đồ ănDịch vụ giao đồ ăn, bạn nên làm như sau

Hãy gửi URL action_link hai lần, liên kết mỗi phiên bản với action_link_type thích hợp như dưới đây:

 • Trong lần đầu tiên, hãy gắn thẻ action_link bằng action_link_type = ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD_DELIVERY
 • Đối với thực thể thứ hai, hãy gắn thẻ action_link bằng action_link_type = ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD_TAKEOUT

Người bán

{
 "merchant": [
  {
   "merchant_id": "merch10",
   "name": "Sample Restaurant",
   "telephone": "+1-650-123-4567",
   "url": "https://www.restaurantsamplewebsite.com",
   "category": "restaurant",
   "geo": {
    "address": {
     "street_address": "803 11th Avenue",
     "locality": "Sunnyvale",
     "region": "CA",
     "country": "USA",
     "postal_code": "94089"
    }
   },
   "action_link": [
    {
     "url": "https://www.partnerwebsite.com/foodtakeout+delivery/merch34",
     "action_link_type": "ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD_DELIVERY",
     "language": "en",
     "platform": "ACTION_PLATFORM_WEB_APPLICATION"
    },
    {
     "url": "https://www.partnerwebsite.com/foodtakeout+delivery/merch34",
     "action_link_type": "ACTION_LINK_TYPE_ORDER_FOOD_TAKEOUT",
     "language": "en",
     "platform": "ACTION_PLATFORM_WEB_APPLICATION"
    }

   ]
  }
 ]
}