Thông báo vào tháng 4 năm 2022

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bữa tối - Đặt món ăn

Chế độ tích hợp cơ bản cho đối tác đặt món ăn đã mở rộng các yêu cầu về việc tích hợp kỹ thuật để bao gồm các đường liên kết Giao hàng đặt món ăn và Hành động mang đi như được đề cập trong hướng dẫn này.

Tác động: Các đối tác Đặt món ăn trong ngành dọc ăn uống sẽ phải chỉ định loại đường liên kết (Đặt đồ ăn giao tận nơi hoặc Takeout) cho các đường liên kết Hành động như mô tả trong hướng dẫn này.