Tóm tắt cũ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tài liệu trong phần này liên quan đến các loại tích hợp và API được duy trì vì lý do cũ.

Để tích hợp đối tác mới, bạn đặc biệt nên dùng tài liệu dọc mới nhất và phù hợp nhất.

Nếu quá trình tích hợp của bạn sử dụng các API cũ, thì bạn nên liên hệ với đầu mối liên hệ BD của mình để được hỗ trợ về cách nâng cấp lên các phiên bản API mới nhất.