Gmail API - סקירה כללית

ממשק ה-API של Gmail הוא API מסוג RESTful שאפשר להשתמש בו כדי לגשת לתיבות דואר ב-Gmail וכדי לשלוח אימייל. ברוב אפליקציות האינטרנט, ה-Gmail API הוא האפשרות המתאימה ביותר לגישה מורשית לנתוני Gmail של משתמש, והוא מתאים לאפליקציות שונות, כמו:

  • שליפת דואר לקריאה בלבד, הוספה לאינדקס וגיבוי
  • שליחת הודעות אוטומטיות או פרוגרמטיות
  • העברת חשבונות אימייל
  • ארגון אימייל, כולל סינון ומיון של הודעות
  • סטנדרטיזציה של חתימות אימייל בארגון

בהמשך מופיעה רשימה של מונחים נפוצים שנמצאים בשימוש ב-Gmail API:

הודעה
הודעת אימייל שמכילה את השולח, הנמענים, הנושא והגוף. אחרי שיוצרים הודעה אי אפשר לשנות אותה. הודעה מיוצגת על ידי משאב של הודעה.
שרשור
אוסף של הודעות קשורות שיוצרות שיחה. באפליקציית לקוח אימייל, שרשור נוצר כאשר נמען אחד או יותר מגיבים להודעה עם הודעה משלהם.
תווית

מנגנון לארגון הודעות ושרשורים. לדוגמה, התווית 'מיסים' עשויה לחול על כל ההודעות והשרשורים שקשורים למסים של המשתמש. יש שני סוגים של תוויות:

תוויות מערכת
תוויות שנוצרו באופן פנימי, כמו INBOX, TRASH או SPAM. לא ניתן למחוק או לשנות את התוויות האלו. עם זאת, חלק מתוויות המערכת, כמו INBOX, יכולות להיות מופעלות על הודעות ושרשורים, או מוסרות מהן.
תוויות משתמש
תוויות שנוצרו על ידי משתמש. המשתמש או האפליקציה יכולים למחוק או לשנות את התוויות האלה. תווית משתמש מיוצגת על ידי משאב תווית.
טיוטה

הודעה שלא נשלחה. ניתן להחליף הודעה שמכילה בטיוטה. שליחת טיוטה מוחקת אותה באופן אוטומטי ויוצרת הודעה עם תווית המערכת SENT. הטיוטה מיוצגת על ידי משאב טיוטה.

השלבים הבאים