Loại: VASTAdsRequest

Hàm dựng

VastAdsRequest

mới VASTAdsRequest()

Thuộc tính

adsResponse

(chuỗi hoặc không xác định)

Chỉ định một tài liệu VAST để dùng làm phản hồi quảng cáo thay vì đưa ra yêu cầu qua URL thẻ quảng cáo. Việc này có thể hữu ích khi gỡ lỗi và trong các trường hợp khác khi đã có phản hồi VAST.

adTagUrl

(chuỗi hoặc không xác định)

URL của tệp VAST.