คลาส GCKMediaStatus

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ภาพรวม

ชั้นเรียนที่มีข้อมูลสถานะเกี่ยวกับสื่อบางอย่าง

รับค่า NSObject ใช้งาน <NSCopying>

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(instancetype) - initWithSessionID:mediaInformation:
 ตัวเริ่มต้นที่กําหนด เพิ่มเติม...
 
(BOOL) - isMediaCommandSupported:
 ตรวจสอบว่าสตรีมรองรับคําสั่งควบคุมหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
(nullable GCKMediaQueueItem *) - queueItemAtIndex:
 แสดงผลรายการที่ดัชนีที่ระบุไว้ในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 
(nullable GCKMediaQueueItem *) - queueItemWithItemID:
 แสดงผลสินค้าที่มีรหัสสินค้าดังกล่าวในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 
(NSInteger) - queueIndexForItemID:
 แสดงผลดัชนีของรายการที่มีรหัสรายการที่ระบุในคิวการเล่น หรือ -1 หากไม่มีรายการดังกล่าวในคิว เพิ่มเติม...
 

แอตทริบิวต์สาธารณะ

const NSInteger kGCKMediaCommandPause
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อสามารถหยุดชั่วคราวได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSeek
 แฟล็ก (บิตมอส) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการกรอวิดีโอ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSetVolume
 แฟล็ก (bitmask) ที่บ่งบอกว่าปรับระดับเสียงของรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandToggleMute
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่าสามารถปิดเสียงรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipForward
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามไปข้างหน้า เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipBackward
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามย้อนกลับ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueNext
 แฟล็ก (bitmask) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการถัดไปในคิว เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueuePrevious
 แฟล็ก (bitm) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการก่อนหน้าในคิว เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueShuffle
 แฟล็ก (bitmask) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการสับเปลี่ยน เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipAd
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามโฆษณา เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeatAll
 แฟล็ก (bitmask) ซึ่งบ่งบอกว่าคิวของรายการสื่อรองรับการกล่าวซ้ําๆ โดยไม่มีกําหนด เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeatOne
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการกล่าวซ้ําๆ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeat
 แฟล็ก (bitmask) บ่งบอกว่ารายการสื่อและคิวของรายการดังกล่าวสนับสนุนการเกิดซ้ําอย่างไม่สิ้นสุด เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandEditTracks
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่าแทร็กของรายการสื่อนั้นแก้ไขได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSetPlaybackRate
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่าสามารถกําหนดค่าอัตราการเล่นของรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandLike
 แฟล็ก (บิตม็อค) ที่ระบุว่าผู้ใช้กดชอบรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandDislike
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่าผู้ใช้อาจไม่ชอบรายการสื่อ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandFollow
 แฟล็ก (bitmask) บ่งบอกว่าผู้ใช้สามารถติดตามผู้สร้างรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandUnfollow
 การแจ้งว่าไม่เหมาะสม (bitmask) บ่งบอกว่าผู้ใช้สามารถติดตามผู้สร้างรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandStreamTransfer
 แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการโอนสตรีม เพิ่มเติม...
 

สรุปพร็อพเพอร์ตี้

NSInteger mediaSessionID
 รหัสเซสชันสื่อปัจจุบัน (หากมี) หรือ 0. เพิ่มเติม...
 
GCKMediaPlayerState playerState
 สถานะปัจจุบันของผู้เล่น เพิ่มเติม...
 
BOOL playingAd
 ระบุว่าผู้รับกําลังเล่นโฆษณาอยู่หรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaPlayerIdleReason idleReason
 เหตุผลที่ไม่มีการใช้งานปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
float playbackRate
 รับอัตราการเล่นของสตรีมปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
GCKMediaInformationmediaInformation
 GCKMediaInformation สําหรับรายการนี้ เพิ่มเติม...
 
NSTimeInterval streamPosition
 ตําแหน่งปัจจุบันของสตรีม ในรูปแบบ NSTimeInterval จากจุดเริ่มต้นของสตรีม เพิ่มเติม...
 
float volume
 ระดับเสียงของสตรีม เพิ่มเติม...
 
BOOL isMuted
 สถานะปิดเสียงของสตรีม เพิ่มเติม...
 
GCKMediaRepeatMode queueRepeatMode
 โหมดเล่นคิวปัจจุบันซ้ํา เพิ่มเติม...
 
NSUInteger currentItemID
 รหัสของรายการคิวปัจจุบัน (หากมี) เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasCurrentItem
 มีรายการปัจจุบันในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueItemcurrentQueueItem
 รายการคิวปัจจุบัน (หากมี) เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasNextItem
 ตรวจสอบว่ามีสินค้าหลังจากรายการที่กําลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueItemnextQueueItem
 รายการคิวถัดไป (หากมี) เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasPreviousItem
 มีรายการก่อนรายการที่กําลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasLoadingItem
 มีรายการที่โหลดล่วงหน้าในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
NSUInteger preloadedItemID
 รหัสของรายการที่โหลดล่วงหน้า (หากมี) เพิ่มเติม...
 
NSUInteger loadingItemID
 รหัสของสินค้าที่กําลังโหลด (หากมี) เพิ่มเติม...
 
NSArray< NSNumber * > * activeTrackIDs
 รายการรหัสแทร็กที่ใช้งานอยู่ เพิ่มเติม...
 
GCKVideoInfovideoInfo
 ข้อมูลวิดีโอ (หากมี) เพิ่มเติม...
 
id customData
 ข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งเชื่อมโยงกับสถานะสื่อ เพิ่มเติม...
 
GCKAdBreakStatusadBreakStatus
 สถานะการเล่นโฆษณาปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
GCKMediaLiveSeekableRangeliveSeekableRange
 ช่วงที่ต้องการของสตรีม เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueDataqueueData
 ข้อมูลเมตาของคิวสื่อ เพิ่มเติม...
 
NSUInteger queueItemCount
 แสดงจํานวนรายการในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดเมธอด

- (instancetype) initWithSessionID: (NSInteger)  mediaSessionID
mediaInformation: (nullable GCKMediaInformation *)  mediaInformation 

ตัวเริ่มต้นที่กําหนด

Parameters
mediaSessionIDThe media session ID.
mediaInformationThe media information.
- (BOOL) isMediaCommandSupported: (NSInteger)  command

ตรวจสอบว่าสตรีมรองรับคําสั่งควบคุมหรือไม่

- (nullable GCKMediaQueueItem *) queueItemAtIndex: (NSUInteger)  index

แสดงผลรายการที่ดัชนีที่ระบุไว้ในคิวการเล่น

- (nullable GCKMediaQueueItem *) queueItemWithItemID: (NSUInteger)  itemID

แสดงผลสินค้าที่มีรหัสสินค้าดังกล่าวในคิวการเล่น

- (NSInteger) queueIndexForItemID: (NSUInteger)  itemID

แสดงผลดัชนีของรายการที่มีรหัสรายการที่ระบุในคิวการเล่น หรือ -1 หากไม่มีรายการดังกล่าวในคิว

เอกสารประกอบข้อมูลสมาชิก

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandPause

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อสามารถหยุดชั่วคราวได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSeek

แฟล็ก (บิตมอส) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการกรอวิดีโอ

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSetVolume

แฟล็ก (bitmask) ที่บ่งบอกว่าปรับระดับเสียงของรายการสื่อได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandToggleMute

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่าสามารถปิดเสียงรายการสื่อได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipForward

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามไปข้างหน้า

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipBackward

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามย้อนกลับ

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueNext

แฟล็ก (bitmask) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการถัดไปในคิว

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueuePrevious

แฟล็ก (bitm) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการก่อนหน้าในคิว

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueShuffle

แฟล็ก (bitmask) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการสับเปลี่ยน

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipAd

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามโฆษณา

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeatAll

แฟล็ก (bitmask) ซึ่งบ่งบอกว่าคิวของรายการสื่อรองรับการกล่าวซ้ําๆ โดยไม่มีกําหนด

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeatOne

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการกล่าวซ้ําๆ

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeat

แฟล็ก (bitmask) บ่งบอกว่ารายการสื่อและคิวของรายการดังกล่าวสนับสนุนการเกิดซ้ําอย่างไม่สิ้นสุด

อยู่ในคิว

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandEditTracks

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่าแทร็กของรายการสื่อนั้นแก้ไขได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSetPlaybackRate

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่าสามารถกําหนดค่าอัตราการเล่นของรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandLike

แฟล็ก (บิตม็อค) ที่ระบุว่าผู้ใช้กดชอบรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandDislike

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่าผู้ใช้อาจไม่ชอบรายการสื่อ

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandFollow

แฟล็ก (bitmask) บ่งบอกว่าผู้ใช้สามารถติดตามผู้สร้างรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandUnfollow

การแจ้งว่าไม่เหมาะสม (bitmask) บ่งบอกว่าผู้ใช้สามารถติดตามผู้สร้างรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandStreamTransfer

แฟล็ก (อัตราบิต) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการโอนสตรีม

Since
4.4.5

รายละเอียดพร็อพเพอร์ตี้

- (NSInteger) mediaSessionID
readnonatomicassign

รหัสเซสชันสื่อปัจจุบัน (หากมี) หรือ 0.

- (GCKMediaPlayerState) playerState
readnonatomicassign

สถานะปัจจุบันของผู้เล่น

- (BOOL) playingAd
readnonatomicassign

ระบุว่าผู้รับกําลังเล่นโฆษณาอยู่หรือไม่

Deprecated:
ใช้ adBreakStatus แทน
- (GCKMediaPlayerIdleReason) idleReason
readnonatomicassign

เหตุผลที่ไม่มีการใช้งานปัจจุบัน

ค่านี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อสถานะโปรแกรมเล่นเป็น GCKMediaPlayerStateIdle

- (float) playbackRate
readnonatomicassign

รับอัตราการเล่นของสตรีมปัจจุบัน

วิธีนี้จะเป็นค่าลบหากสตรีมมีการย้อนกลับ, 0 หากสตรีมหยุดชั่วคราว, 1 หากสตรีมเล่นตามปกติ และมีค่าบวกค่าอื่นๆ หากสตรีมไปข้างหน้า

- (GCKMediaInformation*) mediaInformation
readnonatomicstrong

GCKMediaInformation สําหรับรายการนี้

- (NSTimeInterval) streamPosition
readnonatomicassign

ตําแหน่งปัจจุบันของสตรีม ในรูปแบบ NSTimeInterval จากจุดเริ่มต้นของสตรีม

- (float) volume
readnonatomicassign

ระดับเสียงของสตรีม

- (BOOL) isMuted
readnonatomicassign

สถานะปิดเสียงของสตรีม

- (GCKMediaRepeatMode) queueRepeatMode
readnonatomicassign

โหมดเล่นคิวปัจจุบันซ้ํา

- (NSUInteger) currentItemID
readnonatomicassign

รหัสของรายการคิวปัจจุบัน (หากมี)

- (BOOL) queueHasCurrentItem
readnonatomicassign

มีรายการปัจจุบันในคิวหรือไม่

- (GCKMediaQueueItem*) currentQueueItem
readnonatomicassign

รายการคิวปัจจุบัน (หากมี)

- (BOOL) queueHasNextItem
readnonatomicassign

ตรวจสอบว่ามีสินค้าหลังจากรายการที่กําลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่

- (GCKMediaQueueItem*) nextQueueItem
readnonatomicassign

รายการคิวถัดไป (หากมี)

- (BOOL) queueHasPreviousItem
readnonatomicassign

มีรายการก่อนรายการที่กําลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่

- (BOOL) queueHasLoadingItem
readnonatomicassign

มีรายการที่โหลดล่วงหน้าในคิวหรือไม่

- (NSUInteger) preloadedItemID
readnonatomicassign

รหัสของรายการที่โหลดล่วงหน้า (หากมี)

- (NSUInteger) loadingItemID
readnonatomicassign

รหัสของสินค้าที่กําลังโหลด (หากมี)

- (NSArray<NSNumber *>*) activeTrackIDs
readnonatomicstrong

รายการรหัสแทร็กที่ใช้งานอยู่

- (GCKVideoInfo*) videoInfo
readnonatomicstrong

ข้อมูลวิดีโอ (หากมี)

Since
3.3
- (id) customData
readnonatomicstrong

ข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งเชื่อมโยงกับสถานะสื่อ

- (GCKAdBreakStatus*) adBreakStatus
readnonatomicstrong

สถานะการเล่นโฆษณาปัจจุบัน

Since
3.3
- (GCKMediaLiveSeekableRange*) liveSeekableRange
readnonatomicassign

ช่วงที่ต้องการของสตรีม

Since
4.4.1
- (GCKMediaQueueData*) queueData
readnonatomicassign

ข้อมูลเมตาของคิวสื่อ

Since
4.4.1
- (NSUInteger) queueItemCount
readnonatomicassign

แสดงจํานวนรายการในคิวการเล่น