Tiêu đề phụ

Tiêu đề phụ là các ô danh sách xác định các phần nội dung trong chế độ xem danh sách hoặc lưới. Các thẻ này thường dùng cho các phần phụ của nội dung do một bộ lọc hoặc thứ tự sắp xếp tạo ra.

Khi nội dung bên dưới tiêu đề phụ được cuộn, tiêu đề phụ vẫn được ghim lên đầu màn hình cho đến khi tiêu đề phụ đó tiếp tục đẩy ra khỏi màn hình.


Giải phẫu

1. Nền của tiêu đề phụ
2. Nhãn văn bản

Thông số

Tiêu đề phụ trong lưới

Tiêu đề phụ trong danh sách


Kiểu

Kiểu chữ

Kiểu kiểu Phông chữ Trọng lượng Kích thước (dp)
Nội dung 3 M Roboto Phương tiện 24

Màu

Phần tử Màu sắc(chế độ ngày) Màu sắc (chế độ ban đêm)
Loại chính Trắng Trắng @ 88%
Nền của tiêu đề phụ Đen Đen

Kích thước

Phần tử Kích thước (dp)
Chiều cao tiêu đề phụ 76

Ví dụ

Tiêu đề phụ trong lưới
Tiêu đề phụ trong danh sách
Tiêu đề phụ trong lưới
Tiêu đề phụ trong danh sách