Chính sách về tính năng SDK Google Analytics 4 và Mã nhận dạng người dùng

Các chính sách sau áp dụng cho tất cả ứng dụng sử dụng SDK tài sản Google Analytics 4 và/hoặc tính năng Mã nhận dạng người dùng:

  • Bạn phải có toàn quyền sử dụng dịch vụ này, bao gồm cả sự uỷ quyền cần thiết của cả(các) chủ sở hữu quyền của dữ liệu bạn truyền bằng nền tảng và(các) chủ sở hữu quyền của(các) tài khoản Google Analytics tương ứng.
  • Bạn phải thông báo đúng cách cho người dùng cuối về các cách triển khai và tính năng của Google Analytics mà bạn sử dụng, bao gồm cả thông báo về dữ liệu bạn sẽ thu thập thông qua Google Analytics và liệu dữ liệu này có thể được kết nối với dữ liệu khác mà bạn có về người dùng cuối hay không. Bạn phải có được sự đồng ý của người dùng cuối hoặc cung cấp cho họ cơ hội chọn không sử dụng các tính năng và hoạt động triển khai mà bạn sử dụng.
  • Nếu sử dụng SDK để triển khai bất kỳ Tính năng quảng cáo nào của Google Analytics, chẳng hạn như Báo cáo đối tượng hoặc Tái tiếp thị, bạn phải tuân thủ Chính sách về tính năng quảng cáo của Google Analytics, ngoài Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển Google Play và mọi chính sách hiện hành khác.
  • Bạn không được tải lên bất kỳ dữ liệu nào cho phép Google nhận dạng cá nhân một cá nhân (chẳng hạn như một số tên nhất định, Số an sinh xã hội, địa chỉ email hoặc bất kỳ dữ liệu tương tự nào) hoặc dữ liệu nhận dạng vĩnh viễn một thiết bị cụ thể (chẳng hạn như mã nhận dạng thiết bị duy nhất nếu không thể đặt lại giá trị nhận dạng đó).
  • Bạn không được phép ghép phiên của người dùng cuối đã xác thực và chưa được xác thực, trừ phi người dùng cuối đã đồng ý với hoạt động đó và việc hợp nhất như vậy được cho phép theo luật và quy định hiện hành.

Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc chấm dứt(các) tài khoản Google Analytics của bạn và mất dữ liệu Google Analytics.