Method: properties.getDataRetentionSettings

تنظیمات حفظ داده های singleton را برای این ویژگی برمی گرداند.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/dataRetentionSettings}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام تنظیماتی که باید جستجو کنید. قالب: خواص/{property}/dataRetentionSettings مثال: "properties/1000/dataRetentionSettings"

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از DataRetentionSettings است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit